84028. lajstromszámú szabadalom • Berendezés membránok és más effélék befogására

Megjelent 1934. évi június lió 15-én. MAGIAK KIKÁLII ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84028. SZÁM. VII/j. OSZTÁLY. Berendezés membránok és máseffélék befogására. Pollák Antal elektrotechnikus Újpest. A bejelentés napja 1919. évi augusztus hó 11-ike. Jelen találmány tárgya oly berendezés membránok és (máseffélék befogására, mely a befogáshoz alkalmazott nyomóerő­nek az egész kerületen való elosztását biz-5 tosítja. Membránok befogására igen sok alkal­mazási területen, különösen ott, ahol köny­nyű szerelhetőséget kívántak elérni, pl. te­lefonnál, mikrofonnál, stb. csavarmenettel 10 ellátott fedőt szoktak alkalmazni, melynek egyszerű lecsavarasa által a membrán sza­baddá válik és levehető. Ezen berendezés­nek azonban az a nagy hátránya, hogy igen pontos elkészítést kíván s még így is 15 nagyon sokszor előfordul, hogy a leszorító csavar nem érintkezik a membránnal an­nak egész kerületén, hanem csak annak egy részén. Ez pedig a membrán akuszti­kai tulajdonságaira igen hátrányos, mert 20 az így befogott membrán szabálytalan rez­géseket végez. Ezen hátrány kiküszöbölésére végzett kísérleteim közben már most úgy találtam, hogy ha a membránt befogó alap és csavar-25 menetes fedőrész közé körben erősen szét­húzott, elegendő hajlékonyságú spirál­rugót teszünk, melynek két vége forrasz­tással, vagy más módon előnyösen egye­sítve van, az a nyomóerő eloszlását az egész 30 kerületen biztosítja. Hasonló hatást érünk el, ha a spirálrugó helyett körben meghaj­lított hajlékony hullámlemez-szalagot használunk, melynek két vége szintén egyesítve van. 35 Ha a hullámos lemezt rugalmas anyag­ból készítjük, akkor az egész szerkezet, nyomás alkalmával, a fedőlapnak rugal­masan is utánenged és állandó erővel fe­szül neki a fedőlapnak, tehát az említett csavaros membrán esetén a fedő becsava- 40 rása után a fedő visszafelé való csavarásá­nak is akadályt gördít elébe, tehát mint­egy a visszaesa várást megakadályozó, illetve megnehezítő szerkezetként is műkö­dik. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy 45 ez csak másodlagos hatás, mely a berende­zést előnyösebbé teszi ugyan, a berendezés működése azonban egyáltalán nincs ezen rugalmas tulajdonságokhoz kötve, nem te­kinthető tehát ekvivalensnek egyszerű sík, 50 rugalmas alátéttel, pl. gummiból vagy másefleléből készült homogén gyűrűvel. Ellenben gummiból, ebonitból, cellonból stb. való hullámos vagy bordázott gyűrű a fentiekhez hasonlóan működik. Ameny- 55 nyiben kihúzott spirálrugót alkalmaznánk alátétül, ez az itt említett hatáson kívül még a már védett berendezéshez hasonló csavarbiztosító hatást is fejt ki, mely hatás következtében az a kicsavarás- 60 nak a becsavarási normál nyomás és a súrlódási tényezőből az ismert S=P tg <p formulából számítható súrlódó erő­nél jóval nagyobb mértékben ellene sze­gül. Ez a biztosító hatás annál nagyobb, 65 minél kevésbbé húztuk ki az alátétül szol­gáló rugót és minél keményebb anyagból készítettük azt, tehát anyagi és méretbeli sajátságoktól és közel a szerkezet önzáró­dásáig 'fokozható. Ha ezt a hatást nem, 70 vagy csak kis mértékben kívánjuk igénybe­venni, akkor a rugót erősen, eredeti becsa­vart hosszának többszörösére, előnyösen legalább hatszorosára húzzuk ki és nem túlkemény anyagból, pl. bronzból, alpakká- 75 ból készítjük. Mivel a be- és kicsavaráskor a rugó hosz­sza kissé megrövidül, célszerű azt a mem-

Next

/
Thumbnails
Contents