84023. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés fényváltozásoknak elektromos áramváltozásokká való átalakítására

Megjelent 1934. évi jun ius hó 15-én . ' •IAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI RTRÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 84023. SZÁM. — Vll/d. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés fény változásoknak elektromos áramváltozásokká való átalakítására. Nakken Theodorus Hendrik mérnök Haag. A bejelentés napja 1921. évi julius hó 15-ike. Hollandiai elsőbbsége 1920. évi julius hó 21-ike. Fényváltozásoknak elektromos áram­lökésekké való átváltoztatása céljából ed­dig majdnem kizárólag a szelén-cellára voltak utalva, amely azonban ismert hát-5 rányainál fogva különböző feladatok megoldására, pl. a beszélő film, a tele­autografia, a telefot céljaira nem vált be. A találmány szerint a fenti átalakítás a szelén-cella hátrányainak elkerülése 10 mellett azáltal sikerül, hogy egy foto­elektromos testet magában véve ismert módon légüres, vagy gázzal töltött cső­ben egy ugyancsak ezen eső belsejében elrendezett elektron-forrás (izzószál) ha-15 tásának teszünk ki és egyúttal a kívülről jövő fényváltozások hatásának vetjük alá. Ekkor a foto-elektromos testhez kap­csolt áramkörben a megvilágítás mérvé­nek megfelelően változó feszültségű ára-20 mok keletkeznek. A foto-elektromos test­ben és az elektronforrást tartalmazó cső­ben jelenlevő szabad elektrónok a foto­elektromos test elfáradását, amint az a szelén-cellában lép fel, kizárják, vagyis 25 a test megvilágítása alkalmával minden­kor képes elektronokat kilövelni. Foto-elektromos testeket már eddig is kitettek légüres vagy gázzal töltött cső­ben izzószál hatásának, azonban kizárólag 30 rezgések létesítése és erősítése céljából. Ezen célnak megfelelően a foto-elektro­mos test a fényforrás gyanánt szolgáló izzószál tartós hatása alá van helyezve, vagyis ia fotoelektromos testre egy nem vá'l-85 tozó fényforrás kisugárzása hat és csupán az izzószál által létesített elektrón áram erősítésére szolgál, míg a találmány sze­rint a foto-elektromos test célja abban áll, hogy egy áramkörben a fényforrás fény­változásainak megfelelő fesziiltségváltozá- 40 sokat idézzen elő. A mellékelt rajzban a találmány szerinti eljárás megvalósítá­sára szolgáló készülék több példaképpeni megoldása van feltüntetve. Az őszes ábrákban: 45 (1) légüres vagy semleges hígított gáz­zal töltött üvegbúra. (2) izzószál. (3) foto-elektromos test, pl. lemez alak­jában, amely rubidium-amalgánból állhat 50 és amelyet az alábbiakban egyszerűen „test"-nek fogunk nevezni. (4) és (5) az izzószál kontaktus-peekei és (6) a test kontaktus-pecke. Ha a (7) teleppel és a (8) szabályozó ellen- 55 állással összekötött (2) izzószálat (1. és 2. ábra) izzásba hozzuk, úgy azonnal elek­tronokat lövel ki, melyek részben a (3) tes­tet érik. A test ennélfogva addig kap ne­gatív töltést, míg ez egy maximumot el- 60 ért és egyensúlyi állapot állott helyre, mire az izzószál időegységenként ugyan­annyi elektrónt nyel el, mint amennyit kilövel. A test töltése kalibrált (9) elek­troszkóp segélyével határozható meg, 65 amely a (10) drót segélyével van a (3) testtel öszekötve. Ha a (3) testet megvilá­gítjuk, úgy azonnal bizonyos számú elek­trónt lövel ki időegységenként, feszültsége csökken és az elektroszkóp (11) levele a 70 nehézség hatására megfelelően süllyed. Amint a megvilágítás megszűnik, az ere­deti állapot azonnal ismét helyreáll. A 3. ábra mutaja, hogy miként lehet a fent leírt hatást fokozni és a test poten- 75 ciálváltozásait a legegyszerűbb módon nö­velni. Ezen elrendezésnél a (2) izzószál és a (3) test között a (12) rács vagy drót van

Next

/
Thumbnails
Contents