83954. lajstromszámú szabadalom • Öblítőberendezés klozettcsészékhez és effélékhez

Megjelent 1934. évi ju iii us hó 15-én . MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BffiÓSlG SZABADALMI LEÍRÁS 83954. SZÁM. — VlII/k, OSZTÁLY. Öblítőberendezés klozetcsészékhez és efélékhez. Váli József szerelő Nagymaros. A bejelentés napja 1922. évi május hó 19-ike. Az eddigelé általánosan használatos •vízvezetéki öblítőberendezések, klozetcsé­székhez és hasonló célokra, tudvalevőleg magasan elrendezett öblítőszekrénnyel 5 bírnak, amelyben a vízbevezetést egy úszóval működtetett szelep szabályozza, míg az öblítővíz levezetésére, szivornyá­val kapcsolatban, egy külön, kézzel mű­ködtetendő szelep szolgál, amely saját 10 súlya alatt záródik. Az ilyen berendezések működése használatban kevéssé bizonyult megbízhatónak, eltekintve attól, hogy a tartánynak és nyomóvezetéknek építészeti szempontból körülményes és legkevésbbé 15 sem tetszetős magas elrendezése a nyomó-és öblítővezetékeknek a falba való bevésé­sét tette szükségessé. Próbálkoztak ugyan már ú. n. légnyo­másos, vagyis teljesen zárt és a vízveze-20 ték nyomása alatt álló öblítőtartányokkal is, de az eddigi rendszerek, egyrészt nem bírtak a kellő üzembiztonsággal és öblítő­hatással, másrészt ezeknél a tartány üze­men kívül üres és csak működtetése al-25 k,almával telik meg vízzel, mire önműkö­dően nyílik az öblítőszelep. Ezekkel szemben, a jelen találmány tár­gyát oly légnyomásos öblítőberendezés ké­pezi, amely egyszerű szerkezet mellett, tel-80 jesen üzembiztos és amelynél az öblítéshez szükséges víz, pontosan beállítható meny­nyiségben, a tartányban raktározva van, az öblítőszelep a t,artányban uralkodó, vagyis a teljes vízvezetéki nyomás alatt 85 áll és működtetése alkalmával ugyancsak ezen nyomás felhasználásával önműkö­dően, nyílik és a szükséges Adzmennyiség kibocsátása után ismét csak önműködően és megbízhatóan záródik. Az elrendezés 40 lényege abban áll, hogy az öblítőszelep, egy szintén víznyomás alatt álló, vala­mivel nagyobb átmérőjű és rugóhatás elle­nében elmozduló dugattyúval áll össze­köttetésben, mely dugattyú helyzete, üze­men kívül, elreteszelés útján van rögzítve, 45 úgy hogy ezen elreteszelésnek kézzel foga­natosítandó megszüntetése alkalmával, a szelepre és dugattyúra ható nyomáskülön­bözet érvényesül és ezáltal emeltetik fel a szelep, mire a nyomásnak a tartányban 5Q való csökkenése után, a dugattyút és a vele összefüggő szelepet, a reá ható rugó viszi vissza a záróhelyzetbe, mire a tar­tány ismét megtelik a nyomóvezetékből. A berendezés részletes leírását a mellé- 55 kelt rajz kapcsán adjuk, amelynek 1. ábrája az összelrendezést mutatja be vázlatosan, míg a többi ábrák részletraj­zokat tüntetnek fel. A 2. ábra a szelepet működtető szerkezet 60 hosszmetszete, a 3. ábra ennek részleges felülnézete, a 4. ábra ehhez tartozó részleges met­szet, az 5. és 6. ábra az elreteszelőszerkezet két- Q5. féle nézete nyitott és zárt helyzetben, a 7. ábra pedig az elreteszelőszerkezetet és ezzel az öblítőszerkezetet működtető bil­lentyűelrendezésnek egy kiviteli alakja. Az (1) öblítőtartány, amely közvetlenül 70 a (2) nyomóvezetékhez csatlakozik, cél­szerűen a (3) klozetcsésze mögött talál elhelyezést. A tartány tetőlapján van megerősítve .a (4) szelepház, amelyben az (5) szelep és (6) dugattyú, valamint ezek 75 tartozékai és ellenőrző szerkezete foglal­nak helyet. A szelepháztól egy (7) cső nyúlik a tartány fenekéig, amelyben az öblítővíz működése alkalmával felemelke­dik. A szelep alatti térből a (8) öblítőcső 80

Next

/
Thumbnails
Contents