83952. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fal vagy padlóburkolat előállítására kéregpapírból

Megjelent 1934. évi június hó 15-én. IIAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRŰSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 83952. SZÁM. — VlII/c. OSZTÁLY. Eljárás fal- vagy padlóburkolat előállítására kéregpapírból. Urbach & Co. vorm. Büssclier & Hoffmann cég1 Teplitz-Schönau. A bejelentés napja 1921. évi december hó 29-ike. Fal- vagy padlóburkolatnak kéregpapír­ból való előállítása ismeretes. Az előállí­tás eddigelé úgy történt, hogy a kéregpa­pírt folytonos pályában folyós állapotban 5 lévő olyan masszákon vezették keresztül, metyek festőanyagok mellett főleg kátrány­termékeket vagy stearinszurkot tartalmaz­tak. Ezek a padlóburkolatok jól alkalmaz­hatók voltak ugyan, nem volt azonban LO meg a szokásos külsejük, amilyet pl. a li­nóleum mutat. A találmány szerinLi eljárás lehetővé te­szi egy tartós, a linoleumhoz, illetve tapé­tához hasonló burkolatnak kéregpapírból 15 való előállítását. Az eljárás lényegileg ab­ban áll, hogy az alkalmas módon impreg­nált kéregpapírt olyan bevonattal (pl. spi­rituszlakkal) látjuk el, amely az impreg­náló szert nem oldja, mire azután vala­!0 mely olajnyomófestékből álló alapozó masz­szát viszünk fel reá. Az eljárást például a következő módon foganatosítjuk: Kiindulási anyag gyanánt előnyösen 25 rosttól és csomóktól mentes kéregpapírt használunk, amely bitumennel, petrólszu­rokkal, forró olajokkal, paraffinnal vagy stearinnal van impregnálva kapcsolatban olajokkal, lenolajfirnisszál, olajtartalmúi 50 kátránytermékekkel, stearinszurokkal vagy más alkalmas, megkeményedés után símu­lékonyan maradó anyagokkal. Az impreg­nálás már a kéregpapíros gyártása közben vagy annak elkészítése után történhet. Az impregnált kéregpapírt ismert módon mán- 35 goroljuk és szárítjuk, azután valamely olyan közbeeső bevonattal, pl. spiritusz­lakkal látjuk el, amely az impregnáló­szert nem oldja. Ezáltal elérjük egyrészt a kéregpapír keményítősét és másrészt el- 40 hárítjuk a ráköve tkezőle-g felvitt, az im­pregnáló anyagot különben oldó alapozó­masszának, amilyen gyanánt olajnyomófes­tékeket használunk, a kéregpapírral való közvetlen érintkezését. A közbeeső bevo- 45 nat megszáradása után felvitt alapozó­masszát azután pl. a linóleum előállításá­nál szokásos módon tovább kezeljük. Szabadalmi igény: Eljárás fal- vagy padlóbevonatnak előállí- 50 tására kéregpapírból, jellemezve azál­tal, hogy valamely, keményedés nLán símulékonyan maradó anyaggal (ami­lyen pl. a bitumen, petrólszurok, forró olajok, lenolajíirnisz, paraffin vagy 55 stearin kapcsolatban olajokkal, olajtar­talmú kátránytermékekkel, stearinszu­rokkal vagy máseffélékkel) impregnált kéregpapírt az ismert alapozó massza felvitele előtt az impregnálószert meg- 60 nem támadó közbeeső réteggel (pl. spi­rituszlakokkal) vonunk be. t'allas nyomda, Budapest,

Next

/
Thumbnails
Contents