83938. lajstromszámú szabadalom • Folyadékelzáró szelep

Megjelent 1934. évi . junius hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83938. SZÁM. — Ve/t. OSZTÁLY. Folyadékelzáró szelep. Sehiietzke Pál gyáros Berlin. A bejelentés napja 1921. évi december hó 15-ike. Németországi elsőbbsége 1919. évi december hó 17-ike. Oly folyadék, illetve vízelzáró szelepek, melyeknél a szeleptányér egy a szelep üre­ges hengeralakú és átömlési furatokkal el­látott vezetékéhez kapcsolódó, a szelep-5 ülésre csavarolgató hüvellyel szabályozta­tik, már ismeretesek. Ezen szelepeknek hátránya, hogy az átömlési furatok előny­telen kiképzése folytán, a folyadéksugár nem lép ki magában zárt állapotban és 10 pedig még akkor sem, ha az ismeretes vá­lasztófalak vagy sziták, az üreges vezető­hengerben vannak kiképezve. Ezen hátrány a találmány értelmében oly módon küszöböltetik ki, hogy az átöm-15 lési furatok alakítása folytán a folyadék­sugár belsejében örvénylés nem keletkez­hetik. A találmány szerint ezen feladat többféleképen oldható meg. A csatolt raj­zon az átömlési furatok elrendezésének há-20 rom foganatosítási alakja van feltüntetve. 1. ábra a találmány szerinti elzárószelep, félig nézetben, félig függélyes metszetben. 2. ábra a találmány egy másik kiviteli alakját mutatja be, különösen az átömlési 25 furatokkal, részben nézetben, részben füg­gélyes metszetben. 3. ábra a 2. ábra szerinti vezetőhenger felülnézete. 4. ábra egy harmadik kiviteli alakot tün-30 tet fel, félig nézetben, félig függélyes met­szetben. 5. ábra a 4. ábrán feltüntetett szelep ve­zető hengere 90°-kal függélyes tengelye körül van elforgatva. 35 A belső csavarmenettel ellátott (a) ki­ömlőcsőbe (1. ábra) a (b) szelepülés van be­csavarva. Az (m) ülésen nyugszik az alsó vezetéssel bíró tányérszelep. A tányérsze­lep áll a rugalmas, pl. gumiból készült (f) tárcsából, mely egy kupakban van ágyazva 40 és (g) csavarral az alsó üreges henger alakú (c) vezetékhez van kötve. Ezen vezetőcső felső végén hosszhoronnyal van ellátva. A (b) szelepülésre a nagy emelkedésű (k) csavarmenet segélyével az (o) hüvely van 45 felcsavarolva, melynek belső (1) felfekvési felületére (2. ábra) a vezetőhenger alsó széle fekszik. Az (a) cső felé az (n) töm­szelencóvel van tömítve. A (b) ülésben egy gyűrűalakú (i) beugrás van kiképezve. 50 melybe (h) csavar nyúlik bele. A szelep működése a következő: Ha az (o) hüvelyt a (b) test (k) csavar­menete segélyével felfelé csavarjuk, akkor az (1) felületen (2. ábra) felfekvő csőalakú 55 (c) vezeték és vele együtt az (f) szelep­tányér felemeltetnek, miáltal a gyűrű­alakú (m) üreg és a (d) horony szabaddá tétetnek (1. ábra). A löketet a (h) csavar­nak a gyűrűalakú (i) üreg felső széléhez 60 való iitődése határolja. A folyadék az (m) téren, a (d) horonyon és a (c) cső belsején keresztül ömölhetik ki. Zárás esetén az (o) hüvely az ellenkező irányban csavartatik, miközben a folyadék nyomása folytán az 65 (f) tányérszelep ismét az ülésére nyomatik. A lefelé való löket az (i) tér megfelelő mé­retezése által határolható, amelynek alsó szélén zárt szelep mellett a (h) csavar meg­fekszik. A (d) hornyok külső, a függélyes 70 tengelyhez képest ferde irányban vannak kiképezve, miáltal az átömlő folyadékban az örvénylések meggátoltatnak. A 2. ábra a szelep egy más kiviteli alak­ját tünteti fel, mely annyiban javítást mu- 75 tat, hogy az (o) hüvely kezelésére szolgáló dudor nincs a hüvellyel magával egy da­rabból, tehát fémből készítve. Az (o) hü-

Next

/
Thumbnails
Contents