83929. lajstromszámú szabadalom • Velourlompkefélőgép

Megjelent 1934. évi . junius hó 15-én . MAGTAR KIRÍLTI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83929. SZÁM. I/C. OSZTÁLY. Velourlompkefélőgép. Sindermann Adolf kalapgyáros Wien. A bejelentés napja 1921. évi március hó 22-ike. Ausztriai elsőbbsége 1918. évi augusztus hó 8-ika. A találmány, melynek tárgya velour­lompkefélőgép abban áll, hogy fűtőkígyó­val ellátott kád vizébe fölfeszítő szexkeze­tekkel felszerelt forgatható kereszt merül, 5 amely a velourlompokat két forgó kefe között vezeti keresztül, amelyeknek mind­egyike rugó hatása alatt változatban szo­rítónyomást fejthet ki a lompokra. A találmány tárgyának példabeli foga­lt) natosítási alakját feltüntető mellékelt raj­zon az 1. ábra a gép elölnézete, a 2. ábra metszet a kefék ágyazásán ke­resztül. a 15 3. ábra felülnézet, s a 4. ábra metszet a lompkifeszítő szerke­zeten át. A vízzel töltött (1) kádban (2) fűtőkígyó van elrendezve. A kádra két (9) csapágy-20 ban (13) tengely van szerelve, amely pl. négy (7) velourlompkifeszítő szerkezettel ellátott (17) forgatható keresztet, egy (10) szíjkorongot, továbbá kiiktatható (11) tengelykapcsolót hord. A (4) csap-25 ágyakban a keresztnek (13) tengelyével párvonalasan (5) szíjkorongokkal hajtott két (12) tengely van egy tengelyvonalban elrendezve. Ennek a két (12) tengelynek egymás felé fordított végei egy-egy ko-30 rongalakú (3) kefét hordanak, amelyeknek mindegyike (6) rugó nyomása alatt áll, úgy hogy a kefék mindig változatlan szo­rítónyomást fejtenek ki a közöttük keresz­tülhaladó velourlompokra. A forgó ke-35 reszten elrendezett fölfeszítő szerkezetek két-két (7, 7) félformából állanak, amelyek a kereszt karjainak szabad végein (7') csap körül lengethetően vannak ágyazva. A velourlompok rögzítése a (7) felfesztítő 40 szerkezeteken a (8) fölerősítő lemezek segít­ségével történik, amelyek különféle nagy­ságú lompok rögzítése végett ismert mó­don állíthatók. A lengethető (7) kifeszítő szerkezetet legalkalmasabban egy-egy rajta és a (17) kereszten átdugott (15) biz- 45 tosító pecekkel rögzítjük. A kádat a víz kifröccsenésének megakadályozására (14) védősüveg födi be, amely a vízgőz ki­áramlásának lehetővé tételére két lyugga­tott (14') felülettel lehet ellátva. 50 A gép működése a következő: Az (1) ká­dat magasságának kb. % részéig vízzel töltjük meg, amelynek hőmérsékletét a (2) gőzfűtőkígyó segítségével a lompok köny­nyebb megmunkálásához szükséges mint- 55 egy 80—90 C°-on tartjuk állandóan. Ez­után a velourlompokat a (8) fölerősítő le­mezekkel a (7) fölfeszítő szerkezetekben, az utóbbiakat pedig a (15) biztosító peckek bedugásával olyan helyzetben rögzítjük, 60 hogy a (17) kereszt (13) tengelyének és a (12) kefetengelyeknek most előidézett, egy­mással szemben történő forgásakor a lom­pok csúcsukkal előre áthaladnak a forgó (3, 3) kefék között. Ha a lompok az egyik 65 forgásirányban már eléggé meg vannak munkálva, akkor a (7) fölfeszítő szerkeze­teket elforgatjuk, a (15) biztosító peckek­kel második helyzetükben rögzítjük és azután a lompok megmunkálását a (13) 70 kereszttengelynek és a (12) kefetengelyek­nek ellenkező forgásiránya mellett mind­addig folytatjuk, míg a lompok teljesen megmunkálva nincsenek. Szabadalmi igények: 75 1. Velourlompkefélőgép, azzal jellemezve, hogy (2) fűtőkígyóval ellátott (1) kád vizébe a lompok fölfeszítésére való (7)

Next

/
Thumbnails
Contents