83900. lajstromszámú szabadalom • Légnyomás útján fékező és elektromos úton oldódó sűrített, vagy ritkított levegővel működő légfék

Megjelent 1934. évi j minis hó 15-én. MAGYAR KIRÍLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83900. SZÁM. — v/g. OSZTÁLY. Légnyomás útján fékező és elektromos uton oldodó, sűrített vagy ritkított levegővel működő légfék. Pieper Henrik gyáros Lüttich. A bejelentés napja 1917. évi szeptember hó 10-ike. Berlini elsőbbsége 1915. évi augusztus hó 12-ike. Többen megkísérelték már a sűrített vagy ritkított levegővel működő légfékek­nél a légnyomás és az elektromosság ere­jét egyesítve oly módon alkalmazni, hogy 5 az egyik a fék meghúzására, másik pedig oldására szolgáljon. Az eddig ismeretessé vált lynemű fékeknek olyan az elrende­zésük, hogy a fékhenger dugattyújának egyik oldalára, folyadékütköző közbeikta-10 tásával egy, a fékhenger térfogatának megfelelő, sűrített levegő mennyiség hat, mint fékező erő, míg a dugattyúnak nyu­galmi helyzetébe való visszavezetésére egy elektromágnes használtatik és egy, a 15 dugattyú másik oldalára ható, szeleppel vezérelt folyadéktömeg a dugattyú mun­kameneténél a fékhatás mérséklésére, a dugattyú nyugalmi helyzetében pedig tö­mítésére szolgál. 20 Ezen kivitelek közül azonban egyik sem képes gyakorlatilag megfelelni az elek­tromos-légnyomásos fők ez és elvének. Min­denekelőtt a folyadéktömítés és a folya­dékütköző alkalmazása a készüléknek el-35 készítését és használatát nehézkessé, mű­ködését pedig megbízhatatlanná teszi. Azonkívül nem történt gondoskodás arról sem, hogy a fékhengerbe elkerülhetetlen levegőveszteség a féket működésképte-30 lenné ne tegye. A fék üzembiztonságának veszélyezettségét hordja magában ez a berendezés annál a körülménynél fogva is, hogy, különösen a dugattyú tömítésé­nek hibája miatt az ütköző, illetve záró 85 folyadéktömeg könnyen átömölhet a du­gattyú egyik oldaláról a másikra. Végül pedig az áramlási gyorsaságában szelep által befolyásolt mérséklő folyadék nem alkalmas eszköz arra, hogy a dugattyú fékezőmenetét állandóan egyformán és minden körülmények között hatásosan szabályozza. Jelen találmány az elektromos-légnyo­másos fékezés elvét gyakorlatilag és egy­szerűen azáltal valósítja meg, hogy egy, 45 a fékhenger dugattyújával együttműködő elektromágnes, vagy elektromotor a fék oldása alkalmával annak a légtartálynak levegőtartalmát, mely a fékezésnél a fék­hengert táplálja, ismét eredeti nyomá- 50 sára hozza vissza és a fékhatást ennek az elektromágnesnek, ill. elektromotornak ellenerőként való felhasználása, vagy pe­dig a fékhengernek a légtartályból való táplálását vezérlő elektromágnes szabá- 55 lyozza. Az ilyképen légnyomással, ill. elektromos úton vezérelt fékdugattyút tartalmazó henger egy közönséges, sűrí­tett, ill. ritkított levegőt tartalmazó tar­tállyal áll összeköttetésben és az elektró- 60 mágneses erő nemcsak — mikiént az ed­digi rendszereknél — a fék oldására szol­gál, hanem a fékhatást is szabályozza, ez­által egy nagyon egyszerű, áttekinthető és könnyen ellenőrizhető berendezés léte- 65 síttetik, melyből a régi elrendezések ké­nyelmetlen és bizonytalan alkatrészei, a tömítő, ill. iitk ö z őifo 1 y a d ék ok hiányza­nak s, amely csupán csekély számú szele­pet és csővezetélket igényel; meg van to- 70 vábbá védve a levegőveszteség által elő­idézett üzemzavaroktól is és állandóan munkaképes. De nem csupán a fékdugattyú fékezést oldó menetének, hanem a tényleges fék 75 hatásnak biztos és pontos szabályozása is megvalósul, sőt a veszély esetében való önműködő, fékezést is megbízhatóan végzi

Next

/
Thumbnails
Contents