83898. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aluminiumszulfát és tiszta fémföld előállítására

Megjelent 1934. évi j minis hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83898. SZÁM. — IYh/1. OSZTÁLY. Eljárás aluminiumszulfát és tiszta timföld előállítására. Pedemonte Sándor vegyész Toulon. A bejelentés napja 1922. évi május hó 13-ika. A természetes bauxitban az aluminium főleg timföld gyanánt, két molekula kris­tályvízzel, tehát oldható timföld alakjában van jelen. A jelen eljárás ezt az oldhatósá-5 got használja ki a timföldnek tiszta álla­potban való kitermelésére. A bauxitban azonban mindig vas-sesqui­oxid, kovasav és titánsav van jelen, ame­lyek előbb eltávolítandók. 0 Az első művelet a vas leválasztása. Miután a bauxitot a földbe behatolt víz kiűzése céljából 100° C-nál megszárítottuk és az orgános anyagok nyomait elszenesí­tettük, a bauxitot felaprítjuk és (egysé-5 génként kb. 300 szemű szitával) megszitál­juk; ezután a bauxitot kavaróedényekben 1.10 sűrűségre hígított, elegendő mennyi­ségű sósav behatásának vetjük alá. Emellett az egész vas-sesquioxid, vala­j mint a kovasav egyrésze leköttetik. Ez­után a kloridok oldatát leszűrjük, amikor is a szűrön majdnem kizárólag tiszta tim­földből álló, jelentéktelen kovasav (és ti­tánsav-) tartalmú, fehér massza marad 5 vissza. Ezt a masszát mosás és szárítás után a szükséges mennyiségű 42° Bauffié (1.41 sűrűségű) kénsavval kezeljük. Ennek a savnak az a sajátsága, hogy az egész" tim­földet feloldja, ellenben a kovasavat és ) adott esetben a titánsavat fel nem oldott állapotban hagyja. A behatás befejeztével a reakciómasszát felhígítjuk és forrásig hevítjük, amikor is a kovasav és a titánsav fehér pelyhek > alakjában kicsapódik. Az utóbbiakat szű­rés útján leválasztjuk, amikor is a szürlet aluminiumszulfát tiszta és színtelen olda­tából áll, amelyet kristályosodni hagyha­tunk. Adott esetben vegyi úton, magábanvéve 40 ismeretes anyagok, vagy műveletek révén, különösen nátrium-karbonáttal vagy kal­cinálás útján idézhetjük elő a bomlást, hogy ipari felhasználásának céljaira tiszta timföldet állítsunk elő. 45. Ha főleg tiszta timföldet akarunk előál­lítani, úgy a szulfátképzést a következő művelettel kerülhetjük meg, mely lénye­ges egyszerűsítést jelent. A bauxitban adott esetben jelenlévő vas- 50 oxidnak hígított sósavval való előzetes le­választása után a timföldből, kovasavból és titánsavból álló visszamaradt masszát kemencében sötétvörös izzásnál kalcinál­juk. Ezzel a timföld csak részben szabadul 55. meg a víztől, míg a kovasav és titánsav teljesen vízmentessé válnak és az anhidrid­állapotba mennek át. Ebben az állapot­ban a kovasav és titánsavanhidrid kon­centrált vagy hígított sósavban teljesen 60 oldhatatlan, míg a timföld füstölgő sósav­ban, melegen való digerálásnál oldható marad. Ennek következtében ezen egyet­len kezelés tökéletes szétválasztást ered­ményez. 65 Egyszerű szűrés útján a szűrőn kova­sav és titánsav keveréke marad vissza, míg az aluminiumklorid oldatát elpárolog­tatjuk és ezután magas hőmérsékleten kal­cinálást foganatosítunk, amikor is az 70 anyag timföldanhidriddé (AI2O3) és gáz­alakú sósavvá (HC1) bomlik szét, mely utóbbit ismert módon nyerjük vissza. Némely esetben a természetes bauxitban a vasoxid, FesOs, mely rendszerint amorf, 75 kristályos állapotban „vasfény" gyanánt lehet jelen. Ezen kristályok a savbehatás­sal szemben igen ellenállók. Ez esetben a

Next

/
Thumbnails
Contents