83882. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ásványolajok kéntelenítésére

Megjelent 1934. évi j minis hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI IHRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83882. SZÁM. — XI b. OSZTÁLY. Eljárás ásványolajok kéntelenítésére. Tlie Oil Refliiing Improvements Compauy Limited cég-Glasgow. A bejelentés napja 1920. évi március hó 13-ika. Jelen találmány ásványolajoknak és pe­dig akár természetes petróleumból, akár pala, vagy hasonló ásványok száraz lepár­lása útján termelt olajoknak kénteleníté­sét célozza. Minden ilynemű folyadék tud­valevőleg többé-kevésbé szennyezve van orgános kénvegyületekkel, melyek ter­mészetét pontosan nem ismerjük. Lehet, hogy ezek a tiofénekhez vagy a merkap­tánokhoz tartoznak, vagy pedig orgános gyökök szilfudjai. Petróleumban és vilá­gító olajokban való jelenlétük hátrányos és pedig nemcsak kellemetlen szaguk miatt, hanem azért is, mert elégésüknél kisebb-nagyobb mennyiségű kénsav kép­ződik. Az ily olajok minden forrása, úgy lát­szik, más-más jellegű kénvegyületeket mutat fel lepárlási termékeiben. így pl. a birmai olajok ily vegyületeket csak igen csekély mennyiségben vagy éppen csak nyomokban tartalmaznak; ezzel szemben perzsa, vagy mexikói olajok kénvegyületekben aránylag dúsak. E kénvegyületek a könnyebb frakciókban nagyobb mennyiségben jelenhetnek meg, mint a nehezebbekben vagy megfordítva. E káros elegyrészek stabilitása szintén ingadozó. Némelyikük már a lepárlásnál, a különböző frakciók elkülönítésénél (könnyű olajok, világítóolajok, keverőola­jtík) felbomlanak, míg más, állandóbb ve­gyületek a frakciókba átmennek ós azok minőségét károsan befolyásolják, ameny­nyiben a különböző lepárlások hőfokai nem elég nagyok ahhoz, hogy e kénve­gyületeket szétbontsák. A találmány szerint a természetes, vagyis az elkülönítő lepárlásnak alá nem vetett olajat oly magas hőfokra hevítjük, 40 mely elegendő annak elpárologtatására, mimellett a gőzöket bizonyos szemcsés anyagokkal hozzuk érintkezésbe, miáltal a bennök lévő kénvegyületek felbomla­nak, némely olajoknál pedig azok egy 45 része elnyeletik. Ha a bomlás bekövetke­zik, akkor a kén hidrogénhez kötve mint kénhidrogén válik szabaddá, melyet vas­oxiddal vagy más anyagokkal a szokásos módon elnyelethetünk. Ha az olajat fralc- 50 cionált lepárlással állították elő, úgy azt általában magasabb hőfokra kell heví­teni, mint amelynél azt lepárolták. Az alkalmazandó szemcsés anyag leg­célszerűbben tiszta szemcsézett timföld 55 (AI2O3), melyet alkalmas módon a trihid­rátból állítunk elő, vagy pedig ennek leg­közelebbi természetes rokona: gondosan kiválogatott és szemcsézett tiszta bauxit, mely lényegileg nem más, mint tiszta go timföldtrihidrat, vagy égetett és szemcsé­zett tiszta magnezitet is használhatunk. Ezen anyagokat megfelelő készülékek­ben elhelyezve alkalmazzuk, melyeket hengeres retorták gyanánt képezhetünk ki 05 és melyeket alkalmas hőfokon tartunk, mely a kezelt olaj és a felbontandó kén­vegyületek stabilitásától függ. Szabadalmi igények: 1. Eljárás ásványolajoknak és pedig ter- 70 mészetes, vagy az elkülönítő lepárlás­nak alá nem vetett olajoknak kéntele-

Next

/
Thumbnails
Contents