83853. lajstromszámú szabadalom • Eljárás sajtolt élesztő előállítására

Megjelent 1934. évi junius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 83853. SZÁM. — IV/b. OSZTÁLY. Eljárás sajtolt élesztő szárítására. Dr. Klein Ervin vegyész Vöslau ezelőtt Wien. A bejelentés napja 1922. évi február hó 6-ika. Ausztriai elsőbbsége 1921. évi február hó 15-ike. Javasolták már sajtolt élesztő szárítá­sára való eljárásokat, amelyeknél az élesz­tőt először vízben szuszpendálták és az­után cukrot, keményítőt vagy keményítő-5 tartalmú anyagokat, mint gabonalisztet, malátát, stb. adtak hozzá, mire a kapott oldat szellőzése és kisajtolása után az élesztőt szárították. Az élesztő életenergiá­jának védelmére, illetve az utósavanyodás 10 meggátlására azt javasolták, hogy a kisaj­tolt élesztőhöz a szárítás előtt hamut vagy < kettős szénsavas nátront, vagy pedig a friss élesztőhöz alkáliákat adjunk; továbbá azt is javasolták, hogy az élesztőt víz-15 elvonó anyagokkal, mint keményítővel, malátakivonattal, kovafölddel, valamint i csekély mennyiségű, vagy pedig oly nagy­mennyiségű cukorral elegyítsük, hogy az élesztő folyósodása következik be, mire a 20 kisajtolás után a szárítást foganatosítjuk. Végül ismeretesek még eljárások a már megszárított élesztő tartóssá tételére, me­lyeknél vízszívó anyagokat, mint CaCla-t. használnak, azoknak az élesztőtől való tá-25 voltartása mellett. Mindezen eljárások azon alapulnak, hogy az élesztő életenergiáját úgy védik, vagy úgy növelik újólag, hogy a szárítás előtt vagy után bizonyos hozagokat adnak 30 hozzá. Emellett azonban teljesen figyel­men kívül hagyták, hogy az élesztő fizioló­giai sajátságai a szárítási folyamat alatt megváltoztak, a hozagok tehát nem alkal­mazkodnak az élesztő mindenkori állapo-35 tához. Ebből jelentékeny hátrányok szár­maznak, amennyiben egyrészt a hozago­, kat fölöslegesen nagy mennyiségben vagy sokszor a végtermékre káros mennyiség­ben is kell hozzáadnunk, amely mennyiség másrészt a szárítás alatt fölösleges bal- 40 lasztként szerepel. A jelen találmány lényege már most abban van, hogy ezen, az élesztő kezelésé­nél ismeretes hozagokat nem a szárítás előtt vagy után, hanem a szárítási folya- 45 mat alatt adjuk hozzá, mikor is ezen ho­zagok az élesztő mindenkori fiziológiai ál­lapotának megfelelően lépnek működésbe, miáltal a hozagok legkisebb mennyisége mellett a lehető legnagyobb hatásfokot és 50 oly terméket érünk el, mely az ismeretes szárított élesztőket felülmúlja. Ilyen mó­don lehetséges tartós szárított élesztőt jó­val nagyobb nedvességtartalommal, mint az eddig előállított szárított élesztőket, elő- 55 állítani, anélkül, hogy a tartósságot káro­san befolyásolnak. Az eljárást akképen fo­ganatosíthatjuk, hogy gyorsan áthidaljuk a szárításnak azon kritikus fokát, melynél a kezelt élesztő víztartalma, amely az 60 élesztő fiziológiai állapotától és a hőmér­séklettől függ, olyan, hogy a proteolitikus enzimek a legroncsolóbb módon hatnak az erjesztő enzimekre. . Ezen célból a találmány értelmében a 65 mintegy 60—50% nedvességtartalomig elő­szárított élesztőhöz, mely eközben közelí­tőleg a fenti kritikus állapot határához érkezett, vízszívó vagy vízelvonó anyago­kat, mint lisztet, keményítőt, stb. adago- 70 lünk, melyeket célszerűen előre szárítót^ tunk és mindenesetre előmelegítettünk. Emellett nitrogéntartalmú anyagoknak az élesztőből való eltávozása természetesen nem következhetik be, minthogy ennek fizikai előfeltételei nem forognak fenn,

Next

/
Thumbnails
Contents