83846. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tiszta öntött vasnak szintézis útján elektromos kemencében való előállítására

Megjelent 1934. évi junius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 83846. SZÁM. — Vll/i. OSZTÁLY. Eljárás tiszta öntöttvasnak szintézis útján elektromos kemencében való előállítására. Keller Charles Albert kohó mérnök Páris. A bejelentés napja 1913. évi október hó 8-ika. A találmány tárgya eljárás öntöttvas, különösen tiszta és különböző széntar­talmú öntöttvas előállítására. Az eljárás értelmében az öntöttvasat 5 szintézis útján állítjuk elő és pedig oly mó­don, hogy elektromos kemencében vas- és acélhulladékokat ömlesztünk meg annyi szén hozzáadásával, amennyi az öntöttvas szándékolt karburálásához szükséges. [0 Az eljárás kivitele módosul aszerint, hogy csak ;a ként vagy a ként és a foszfort is ki akarjuk-e küszöbölni. Az első esetben, amikor csak a ként akarjuk eltávolítani, az eljárás oly magas [5 hatásfokot és annyira tökéletesen folyto­nos működést biztosít, hogy az újból való karburálás mellett történő összeömlesztés költségei eléggé alacsonyak arra, hogy kö­zönséges vasöntvényeknek az elektromos 20 kemencében való gyártása tekintetbe jöhet. Az alkalmazott elektromos kemencének nem kell billenőkemencének lennie, a le­csapolás mint rendesen az alsó részben ál-25 landó időközökben történik. A kemence belseje vashulladékok, szén és tisztító sa­lak homogén keverékével van töltve. Az eljárás a következő szabályokon alapszik: 50 a) A karburáláshoz való szénnek és ha különböző fémoxidok redukálásáról van szó, a tisztító salakot alkotó anyagoknak a megfelelően szétosztott vashulladéktö­tömegben lehetőleg szabályszerűen kell 35 szétosztva lenniök. Ily módon a karburá­ció az összeömlesztésig az egész tömegben szabályszerűen megy végbe és az összeöm­lesztés csak a cseppfolyósításnak megfelelő csökkentett hőmérsékletnél következik be, ami lehetővé teszi többek között az így elő- 40 álló szabályszerűség és a kezelés gazdasá­gossága által az öntöttvasban a szilicium­nak a keverékben lévő fémes anyagok ál­tal bevezetett mennyiségére való korláto­zását, ha igen kis mennyiségű szilíciumot 45 tartalmazó öntöttvasat akarunk elő állítani. b) A vashulladék súlyegységére eső tisz­tító salak mennyiségét nemcsak a kívánt tisztítás mértéke határozza meg, hanem az 50 a körülmény is, hogy a kemencében lévő vashulladék megfelelő vezetőképességű legyen. c) A salak ezen mennyiségét megfelelő és eléggé alacsony feszültséggel kapcsolat- 55 ban oly módon kell alkalmazni, hogy az, elektromos kemence melynek belső tere eléggé mély kell, hogy legyen, a keverék­kel töltve működni tudjon, mikor is az elektróda a masszába van sülyesztve és a 60 tűzhely megfelelő módon le van fedve. Ily módon úgy elektromos, mint kohászati szempontból egyenletes ömlesztést létesí­tünk és nagyon magas termikus hatásfo­kot érünk el. 65 Ha az elektróda alsó része és a kemence talpa közé helyezett massza vezető képes­sége túlságos nagy, megfelelő ellenállás elérése céljából az elektródát a massza felső részétől el kell távolítani, amikor is 70 azt mondjuk, hogy a kemence „fedetlenül" működik. Ezen hátrány elkerülésére a ta­lálmány értelmében az elegendő nagyságú ellenállást magával a kezelendő masszá­val érjük el oly módon, hogy a talp vezető 75 részét közvetlenül a felső elektróda (vagy ha több párhuzamos árambevezető elek-

Next

/
Thumbnails
Contents