83810. lajstromszámú szabadalom • Hangszabályozó berendezés beszélőgépek számára

Megjelent 1934. évi junius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI JUNK SZABADALMI BIRÖSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83810. SZÁM. — IX/d. OSZTÁLY. Hangszabályozó berendezés beszélőgépek számára. Davis William Hammath ügyvéd New-York. A bejelentés napja 1921. évi augusztus hó 27-ike. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1918. évi május hó 9-ike. A találmány tárgya liangszabályozó be­rendezés beszélőgépek, iőleg úgynevezett Hopkins-rendszerű beszélőgépek számára, melyeknél a tűtartó rezgéseit valamely 5 összekötő szerv nagyfelületű, kúpalakú diaphragmára viszi át, ahol is az összekötő szerv rúdból vagy eféléből és tűtartóból áll. A diaphragma szabadon van kitéve a légköri levegő hatásának. Emellett szer-10 kezete és elrendezése olyan, hogy a szoká­sos hangdoboznak és a hozzátartozó töl­csérnek vagy más hangerősítőnek szere­pét tölti be. Az említett rendszerű beszélőgépeknél a 15 diaphragma oly támasztókaron foglal he­lyet, mely sajátos ágyazása folytán a hanglemezen végigmozoghat. A támasztó­kar egész hosszában végigmenő furattal van ellátva, melyben a rezgésátvivő kap-20 csoló szervek foglalnak helyet. Ezeknek egyike, a rezgésátvivő rúd, hátsó végével a kúpalakú diaphragma csúcspontjához, mellső végével pedig a tűtartóhoz van kapcsolva. A tűtartó a támasztókar mellső 25 végén meg van támasztva és részben ezen kar belsejében foglal helyet. Ennek követ­keztében a hangbarázdán végigvezetett tű a diaphragniával oly rezgéseket közöl, me­lyek hangbarázdában rögzített rezgések-80 nek felelnek meg, úgy hogy a diaphragma­rezgések intenzitása függ a rezgésátvivő kapcsoló szerveken átmenő ós a bennük gerjesztett rezgések erősségétől. Ebből kö­vetkezik, hogy az átvivő kapcsolat rezgé-85 seit tompító eszközök elrendezése esetén a diaphragma rezgései és ennek révén a hangszer hangja is megfelelően befolyá­soltatik, azaz csökken, illetve tompul, vagy növekszik, illetve erősbödik, asze­rint, hogy az átvivő kapcsolatra átvitt 40 tompító hatás növekszik vagy csökken. A jelen találmány már most az átvivő kapcsolatra a jelzett módon ható, igen ha­tásos eszközt, illetve berendezést szolgál­tat, mely a találmány célszerű foganatosí- 45 tási alakjánál egy a rezgésátvivő kapcso­latból kétoldalt elrendezett pofapárból áll, mely pofák, egymáshoz közeledve, a kap­csolathoz szorulnak. A pofákat emellett egy a támasztókarra 50 forgathatóan felszerelt berendezés hajtja meg. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképpeni foganatosítási alakját szem­lélteti. Az 55 1., illetve 2. ábrákban szemléltetett füg­gélyes, illetve vízszintes metszetek a talál­mány tárgyának Hopkins-rendszerű gép támasztókarjával kapcsolatban való alkal­mazását mutatják. A 60 3. ábra keresztmetszet, az 1. ábra 3—3 vonala szerint. A 4. ábra egy lényeges alkatrész végné­zete. Az 5. ábra az egyik pofa axonometrikus 65 képe. A 6. és 7. ábrák a szorító pofák tartozékai­nak részletrajzai. A feltüntetett példában (10) egy lengő szupport vagy támaszókar (1. ábra), mely 70 úgy van ágyazva, hogy a hanglemezen végigmozoghat. A (10) támasztókar egy rajta végigmenő (11) furattal van ellátva (2. ábra), melyen a transzmissziós kapcso­lat egyik elemét alkotó (12) átvivő rúd 75 vonul végig; a kapcsolat másik eleme a (13) tűtartó. A (12) rúd, a Hopkins-gépek­nél szokásos módon, a (11) furat két végén

Next

/
Thumbnails
Contents