83780. lajstromszámú szabadalom • Ujítások gyermekkocsikon

Megjelent 1934. évi junius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jHHgjg SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83780. SZÁM. — XXa/1. OSZTÁLY. Újítások gyermekkocsikon. Gyulai Arthur játékárugyáros Budapest. A bejelentés napja 1921. évi junius hó 6-ika. Jelen találmány tárgya többrendbeli újí­tás gyermekkocsikon, melyek közül az ejgyik azt célozza, hogy a kocsi szerkezeti magasságát oly esetekre, ha a gyermeket 6 magára hagyni kénytelenek vagyunk, csök­kenthessük, miáltal a gyermekben még akkor sem esik kár, ha a kocsiból véletle­nül kiesik. Az újítás másik része, a fekvő kocsinak gyorsan és kényelmesen ülőko-10 csivá való átalakíthatóság! módjára vonat­kozik, míg végül az újítás további része a kocsiszekrény sajátos felfüggesztésére vonatkozik, melynek révén egyszerű rugó­szerkezet mellett is, a kocsi egyáltalában 15 nem ráz. Már eddig is ollószerűen, csuklósan ösz­szeerősített, egymást keresztező vázrudak­hoz erősítették a mellső és hátsó kerék­párokat azon célból, hogy a kocsi szállí-20 tás céljából kis helyre összecsukható le­gyen. Az eddigi megoldásoknál a mellső és hátsó kerékpártengelyek ekkor egymás mellé kerültek. A kocsi maga pedig hasz­nálhatatlan állapotba jutott. 25 Jelen találmány elvén a keréktengelyek a kocsiszekrényfenékhez képest parallel vezetésben közelíthetők, miáltal a kocsi szerkezeti magassága lényegesen csökken, anélkül, hogy a kocsiszekrény vízszintes 80 szerkezete megváltoznék. Amellett a csuk­lós vázrudakkal kapcsolt tolórud is közel vízszintes helyzetbe fordul, miáltal az egész kocsi helyszükséglete sokkal kisebb lesz és szállításra is alkalmassá válik. 86 A rajzon egyik példaképem kiviteli alakja látható jelen találmánynak: 1. ábra a kocsi oldalnézetét rendes hasz­nálati helyzetében, 2. ábra ugyanezt lesülyesztett kocsiszek­(0 rény mellett, 3., 4. ábrák 1., 2. ábrákhoz tartozó rész­leges felülnézeteket nagyobb léptekben, 5. ábra 1. ábrához tartozó részletet távla­tilag, míg 6. ábra a kocsiszekrény felfüggesztésére 45 szolgáló részletet mutat felülnézetben. A (8) mellső és (9) hátsó kerekek (11, 12) tengelyei egymást keresztező (10, 14) rudazatokhoz vannak ismert módon erő­sítve, mely rudazatok a (15) keresztezési 50 pontban elforgathatóan vannak egymással összekötve. A (11) mellső keréktengelyhez csatlakozó (10) rudazatnak felső vége a (13) helyen ismert módon van a (3) kocsi­vázrészhez erősítve, míg a (12) hátsó ten- 55 geÍvhez, csatlakozó (14) rudazat felső vége a (3) kocsivázrész vízszintes (16) hossz­vezetékében egyenesbe van vezetve. Ezál­tal a (11,12) keréktengelyek által meg­szabott sík a keréktengelyeík elállítása köz- 60 ben állandóan párhuzamos marad a kocsi­szekrényfenékkel és az (5) kocsiszekrény a (10, 14) rudazatok viszonylagos elfor­gatása által a 2. ábra szerinti helyzetbe lesülyeszthető. A (14) rúd, a (15) vezeték- 65 ben (23) veizetőcsap útján Van vezetve (5. ábra). A kocsiszekrény lesülyesztett hely­zetében önsúlya folytán önműködően rög­zítődik, 1. ábra szerinti felemelt helyze­tében azonban rögzíteni kell. Erre előnyő- 70 sen oly rögzítőkészülék szolgál, mely a kocsiszekrény felemelésekor önműködően kapcsolódik be, állandóan és biztosan kap­csol, amellett könnyen, egyetlen kézfogás­sal ismét kikapcsolható. Ezen célból a (14) 75 rudazatnak a (3) vázrész mellett elmozgó (15) részével a vázrészhez erősített ru­galmas (22) horog működik együtt, mely a kocsiszekrénynek 1., 3. és 5. ábrákon feltüntetett helyzetben a (15) rúdrészt 80

Next

/
Thumbnails
Contents