83764. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szerves anyagok, különösen azonban hulladékanyagok értékes alkatrészeinek kivnására

Megjelent 1934. évi junius hó 15-én. t MAGYAR KIRÁLYI XH SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1 83764. SZÁM. — IY/i. OSZTÁLY. Eljárás szerves anyagok, különösen azonban hulladékanyagok értékes alkotórészeinek kivonására. Gáti Béla posta és távírda műszaki igazgató Budapest. A bejelentés napja 1922. évi augusztus hó 28-ika. A fegyveres háború után következő gaz­dasági háború szükségessé teszi, hogy eddig kárbamenő anyagainkat is a lehető­séghez képest értékesítsük. Eddig is elő-5 fordult, hogy szerves anyagokat, különö­sen azonban hulladékanyagokat extrahál­tak, azonban az eljárások nem váltak be. Rendszerint ugyanis a hulladékanyagot úgy alkalmazták, amint az természetben 10 vagy az iparban tényleg előfordult, azaz vizesen, piszkosan és így a legkülönbö­zőbb extraháló szerekkel való kivonás is sikertelen maradt. Alábbiakban nagyon egyszerű fogással 15 sikerült a nehézségeket azáltal elhárítani, hogy a szerves anyagokat, különösen azonban a hulladékanyagokat extrahálás előtt szárításnak vetjük alá, úgy hogy azok legalább is légszáraz állapotban ke-20 riiljenek az extraháló készülékbe. Az extrahálás bármely alkalmazásban levő kivonó anyaggal történhetik, tekin­tettel azonban a tűzveszélyességre, leg­célszerűbbnek bizonyultak a chlórszárma-25 zékok és közülök különösen az, amelynek forráspontja a víz forráspontja alatt van; ez a trichlóretilén. Természetesen a víz forráspontjánál magasabb forráspontú anyaggal is történhetik az1 extrahálás, 30 hiszen az eljárás alapelve éppen; az, hogy az anyagot extrahálás előtt légszáraz állapotba hozzuk. Az extrahálást nagyon elősegíti az elek­tromos áram alkalmazása is, amely az 85 extrahálandó anyaghoz és a kinyerni szándékolt alkotórészekhez képest lehet egyenáram vagy váltakozó áram, különö­sen azonban magas frekvenciájú áram az, amely megfelelő feszültségnél, 2 V—• 20.000 V a kioldást nagyon elősegíti. 40 Az erre vonatkozó elmélet bizonyításra szorulna és így csak mint gyakorlati tényt említem meg, hogy amíg a dohány­anyagból a nikotint csaki forró oldatban és nagy nyomás alatt és órákon át való 45, dolgozással oldhatjuk ki, elektromos áram hatására ez a kioldás lúgos oldatban per­cek alatt végbemehet; hidegen és közön­séges nyomás mellett is. A fent leírt eljárásnak egyik gyakor- 50. lati alkalmazása a sertéshulladék-trágya anyagán sorolható fel. A trágyát napon vagy alkalmas készülékben megszártíjuk, a megszárított anyagot trichlóreíilénnel extraháljuk, amikor is 5—6% kemény 55 sziradékot kapunk eredményül. Az elek­tromos áram alkalmazása a trágyaanyag­ban esetleg még jelenlevő vizet feloldja és így a zsírrészecskék megszabadulnak a víztől, ennek folytán -könnyebben érint- 50, keznek az oldó extraháló folyadékkal és így az üzem gyorsul. Szabadalmi igények: 1. Eljárás szerves anyagok oldható al­katrészeinek kivonására, jellemezve 65 azáltal, hogy a szerves anyagok vizétől megfosztva, légszáraz állapotban vet­jük alá a szokásos extrahálásnak. 2. Eljárás szerves anyagok oldható ré­szeinek kioldására, jellemezve azáltal, 70 hogy az anyag oldási gyorsaságát elektromos áram alkalmazásával gyor­sítjuk. 3. Eljárás szerves anyagok alkotórészei­nek kivonására, jellemezve azáltal, 75

Next

/
Thumbnails
Contents