83761. lajstromszámú szabadalom • Zöldtakarmánysajtó a gerendarostélyos elrendezett felvonó (tekercselő) művel és ehhez csatlakozó láncokkal vagy kötelekkel

Megjelent 1934. évi ju nius hó 15-én . t MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83761. SZÁM. — X/h. OSZTÁLY. Zöldtakarmánysajtó a gerendarostélyon elrendezett felvonó- (tekercselő'-) művel és ehhez csatlakozó láncokkal vagy kötelekkel. Gartner & A u rich mérnöki cég- Dresden. A bejelentés napja 1921. évi december hó 12-ike. Németországi elsőbbsége 1920. évi junius hó 18-ika. A jelen találmány zöldtakarmány­sajtóra vonatkozik, melynél, ismert mó­don, a gerendarostélyon egy felvonó- (te­kercselő-) mű van elrendezve és ezen fel-5 vonóműhöz láncok vagy kötelek csatlakoz­nak. Az újdonság főleg abban áll, hogy a tartály belsejében és pedig a falakon két lánc van elrendezve, mely alsó végével a tartály fenekén van megerősítve és lehor-10 gonyozva, míg felső végével a gerendaros­télyon elrendezett felvonóműhöz úgy van hozzákötve, hogy utóbbinak forgatásakor a gerendarostély lefelé mozog és így a tartályban elhelyezett zöldtakarmányt 15 sajtolásnak veti alá. A sajtolónyomás nagysága a felvonómű forgatásával és a kötelek vagy láncok megfeszítésével tet­szőlegesen szabályozható. A zöldtakarmánysajtónak eme különle-20 g-es foganatosítási alakjával, az ismert ilyenfajta készülékekkel szemben, azt az előnyt érjük el, hogy semmiféle kivágás­sal, áttöréssel stb. nem gyöngített, teljesen zárt, vízmentes és hőálló tartály és a tar-25 tálytól elkülönített gerendarostély hasz­nálható, mely a tartálynak a zöldtakar­mánnyal való megtöltése céljából, abból egymagában, a legegyszerűbb módon ki­vehető és a tartályba tetszőleges magas-30 ságban, a kezdeti takarmánytömeg ma­gassága szerint ismét beilleszthető. A lán­coknak vagy köteleknek a tartály falain való elrendezésével továbbá azt az előnyt érjük el, hogy ezek a láncok vagy kötelek 35 nem létesítenek légcsatornákat a takar­mánytömbben ós, amennyire csak lehet, kevéssé jönnek érintkezésbe a zöldtakar­mánnyal és így, a láncszemekbe zöldtakar­mányrészecskék beékelődése folytán, be nem mocskolódhatnak, illetve használha- 40 tatlanná nem válhatnak. Egyszersmind, a beágyazott zöldtakarmányra nyomás ki­fejtésekor, a zöldtakarmány tépése vagy eltolódása a láncok meghúzásakor, vala­mint a falaknak tömítésük és tartósságuk 45 tekintetében mindennemű káros befolyá­solása elkerültetik. A találmány foganatosítása úgy is tör­ténhetik, hogy csak egy, a tartály falain, illetve fenekén végigfutó láncot vagy kő- 50 telet használunk, melyet a tartály belsejé­ben, az ütközőéleknél elrendezett vezető­csigákon vezetünk és végeivel fönt, vagy közvetlenül a felvonóműhöz, vagy egyik végével ezen felvonóműhöz, másik végével 55 pedig a gerendarostélyhoz erősítünk, úgy hogy a felvonómű forgatásakor a lefelé haladó gerendarostély nyomást gyakorol­hat a beágyazott zöldtakarmányra. Hogy a láncokat vagy köteleket teljesen 60 elválasztva tartsuk a zöldtakarmánytól, ezeket a tartályfalban kiképezett kivágá­sokban vagy csatornákban bemélyítve le­het elrendezni. Lehet továbbá úgy is módosítani a talál- 65 mányt, hogy a felvonóműhöz két rövid, csak a tartály faláig nyúló kötelet vagy láncot kötünk és ezeket a tartályban lehor­gonyzott, a tartály falain fekvő kötelekkel vagy láncokkal, tetszőleges magasságban, 70 oldhatóan kötjük össze, mivel azt az előnyt érjük el, hogy csak kevéssé megtöltött tar­tálynál sem kell a láncokat vagy köteleket teljesen feltekercselni az emelőműre. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá- 75 nak három foganatosítási példája vázlatos függélyes metszetben van bemutatva. Mint az 1. ábrán látható, a teljesen zárt

Next

/
Thumbnails
Contents