83749. lajstromszámú szabadalom • Nyomtató távíró berendezés

Megjelent 1934. évi jú nius li ó 1 5-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁ8 SZABADALMI LEÍRÁS 83749. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Nyomtató távíró berendezés. General Engiiieering and Construction Company Limited cégr Toronto (Cauada). A bejelentés napja 1913. évi december hó 10-ike. A találmány általában nyomtató táv­írókra, főként pedig ezeknek azon fajára vonatkozik, amelynél aránylag csekély számú elemi jelekből egy vagy több vitetik 5 át és nyomatik le olyan helyzetben, hogy közvetlenül olvasható betűk képződnek. A találmány főcélja az, hogy az olvas­ható betűk összeállításához szükséges elemi jelek száma csökkentessék és ezáltal 10 a berendezés egyszerűbbé váljék, ami vi­szont csekély fenntartási költségek mellett gyors munkát tesz lehetővé. Ezt a célt és az alább leírandó eredmé­nyeket úgy érjük el, hogy valamely nyelv 15 ábécéjének betűit öt elemi vonalra bont­juk fel, amelyeket viszonylagos elhelyezé­sük és irányuk szerint következőleg kü­lönböztetünk meg egymástól (lásd pl. a 3. ábrán az betűt, melyben valamennyi 20 elemi vonal egyszer fordul elő): felső füg­gélyes, felső vízszintes, középső vízszintes, alsó vízszintes, alsó függélyes vonal. A távirat valamennyi betűjét és számjegyét, ezen elemi vonalaknak meghatározott mó-25 don való kiválogatása által állítjuk össze. A kifejezések egyszerűsége és pontos­sága céljából ezt a négy alapvonalat az alábbiakban „elemi vonalak"-nak fogjuk nevezni abban az esetben, midőn az éle-80 meket csupán osztályozni kívánjuk, míg ellenben az elemek neve „összetevő vonal", midőn azokra, mint a nyomtatott betűk­ben, szavakban és mondatokban összehal­mozott vagy ismétlődő elemekre hivatko-85 zunk. Mind az öt elemi vonal csupán három jel, és pedig az 1. ábrán látható (1, 2) és (3) jel segélyével lenyomtatható, azonban a gyakorlatban a betűk és számok nyomta­tására egy negyedik jelt is használunk s a 40 négy jelt úgy csoportosítjuk, hogy ugyan­azon síkban meghatározott viszonylagos helyzetet foglalnak el egymáshoz képest. Az (1) jel (1. ábra) a felső függélyes és felső vízszintes vonalat együttesen, a (2) jel a 45 középső vízszintes vonalat, a (3) jel pedig az alsó vízszintes és alsó függélyes vonalat szintén együttesen nyomtatja, míg a (4) jel a felső függélyes és alsó függélyes vo­nal együttes nyomtatására szolgál. 50 A betűk összeállítása iigy történik, hogy az összes lehetséges lenyomatokat tartal­mazó sémából, mely a négy jelnek egyen­letes, ismételt lenyomtatása által keletke­zik, a megfelelő lenyomatokat kiválogat- 55 juk, mimellett a találmánynak az is lénye­ges vonása, hogy egyik lenyomatnak egy részét időnként egy másik lenyomatnak egy része fölé hozzuk. A mellékelt vázlatos rajzokon az 60 1. ábra oly monogrammszerű alakzatot mutat, mely a négy jel mindegyikének egy helytálló felületre való egyszeri lenyomta­tása által keletkezik, midőn kétvezetékes rendszer van alkalmazva; a 65 2. ábra oly sémát mutat, mely az 1. ábra szerinti jelek maximális mennyiségét tar­talmazza, ha azokat megszakítás nélkül nyomtatjuk le megszakítatlan váltóáram alkalmazása esetében; a 70 3. ábra az elemi jelekből összeállított, ábécét mutatja, míg a 4. ábrán a 3. ábra szerinti ábécének meg­felelően lyukgatott feladó szalag lát­ható; az 75 5. ábra a kétvezetékes rendszer áram-

Next

/
Thumbnails
Contents