83686. lajstromszámú szabadalom • Betonformakő ablak és ajtókeretekhez

Megjelent 1934. évi junius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83686. SZÁM. — VlII/a. OSZTÁLY. Betonformakő ablak- és ajtókeretekhez. Laykauf Károly építész és Molnár Dezső tisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1922. évi március hó 11-ike. A találmány tárgya betonformakő ablak-és ajtókeretekhez, mely főként üreges téglafalaknál kerül alkalmazásba és a je­lenlegi fa ablak- és ajtókereteket pótolja. •5 Ezen betonformakövek az ablak-, illetve ajtókereteket alkotják és, az épület külső oldala felé eső felületeik durván megmun­kált kő alakjában lehetnék kiképezve, míg a belső helyiség felé eső felületek simí­tó tással készülnek és olajfestékkel festhetők oly célból, hogy a fa látszatát keltsék. A találmány szerinti betonformakövet az jellemzi, hogy az egyik oldalán a falele­mek végeinek befogadására és rögzítésére 15 szolgáló bevágásokkal, a szemközti olda­lán az ajtó- vagy ablaktok befogadására szolgáló bevágással van ellátva, mimellett az épület külső oldala felé eső felülete kőszerűen, a zárt tér felé eső felülete 30 simán van kiképezve és faszerű külső el­érése céljából olajfestékkel van bevonva. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példaképen vett kiviteli alakjai van-' nak vázlatos,an feltüntetve. Az 35 1. ábra a betonformakő vízszintes met­szete, a 2. ábra a betonformakő egy változata szintén vízszintes metszetben, a 3. ábra a betonformakő oldalnézete. }0 Az 1. ábrán a betonformakő (a)-val, az üreges falat alkotó falelemek (b)-vel, az (a) betonformákőben a (b) falelemek vé­geinek befogadására és rögzítésére szolgáló bevágások (a3)-al, az (a5) ajtótok befoga-55 dására szolgáló bevágás (at)-el van jelölve. Az (a) betonformakőnek az épület külső oldala felé eső (al) felülete durván meg­munkált kő alakjában van kiképezve, míg az épület belső része felé eső (a2) felület simítással készülhet és faszinűre festhető, 40 adott esetben külön gipszdiszítéssel lát­ható el. A 3. ábrán látható módon egy-egy for­makő két téglasort fog össze. Az üreges téglák alakja tetszés szerinti 45 lehet. Adott esetben, a találmány szerinti betonformakő, tömör téglafalakhoz is, al­kalmazható. A betonformakő, a 2. ábrán látható módon, az üreges, falat közrefogó (a7) peremekkel lehet ellátva. 1 50 A cementhabarccsal kiönthető (a6) hor­nyok a (b) falelemeknek a betonformakő^ höz való rögzítését biztosítják. Az ablakkeret felső és alsó vízszintes részei mint sima vagy tagolt vasbetétes 55 betonlapok a helyszínén készíthetők, adott esetben az ablakkeret sarkaihoz külön szögbe metszett formadarabok alkalmaz­hatók. i Szabadalmi igény: 60 Betonformakő ajtó- és ablak-keretekhez, azáltal jellemezve, hogy az egyik olda­lon a falelemek végeinek befogadására és rögzítésére szolgáló bevágásokkal, a szemközti oldalán az ajtó vagy ablaktok 65 befogadására szolgáló bevágással van ellátva, mimellett az épület külső ol­dala felé eső felülete kőszerűen, a zárt tér felé eső felülete simán van kiké­pezve és faszerű külső elérése céljá- 70 ból olajfestékkel vonható be-1 rajzlap melléklettel. I'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents