83685. lajstromszámú szabadalom • Játékdoboz zenével és mozgóképekkel

I Megjelent 1934. évi június lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI RTRfiSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83085. szám. — Yl/a. osztály. Játékdoboz zenével és mozgóképekkel. Klityik János filmszínész Budapest. A bejelentés napja 1922. évi január hó 25-ike. Bejelentés tárgya „játékdoboz zenével és mozgóképekkel“, lényegében egy doboz­ban tengelyre helyezett kettős korong, mely egy ráhelyezett nehezék segélyével a r> dobozban forog és a ráerősített húrok és hangnyelvek által hangokat adnak, míg a dobozban vájt ablakokon át, a korong külső oldalára festett képek egyenként váltakozó, mozgóképeket mutatnak. 10 A korong egyike sima lap (1), míg a má­sik két részben egy kisebb kerek (2) és egy nagyobb körlapban (3) van a sírna lapra lábakkal (4) ráerősítve, oly módon, hogy egy körmegszakítással (5) második 15 korongot képez és teljesen egyezik a sírna korong tengely irányával. A megszakított korongra különböző hú­rok vannak erősítve, úgy hogy lehetőleg keresztezik a körmegszakítást (G), mivel a 20 húrokat pengető toll (7), mely a doboz ol­dalára van erősítve, ,a megszakításon át pengetik a húrokat. A kettős korong kö­zött még hangnyelvek (8) vannak elhe­lyezve, melyeket a kívánt sorrendben a 25 dobozra erősített szegek (9) pengetnek. Mindkét korong külső oldalain képek van­nak (10), míg a dobozon a képek fekvésé­nek és nagyságának megfelelő ablakok vannak vésve (11), melyeken át forgatás- 30 kor váltakozva látszanak át a korong képei. ' í A kettős korong ia doboz két oldalához erősített tengelyen van elhelyezve s egyik szélén nehezék van (12), mely a doboz kü­lönböző helyzetváltozásakor lefelé tőre- 35 kedve, a tengely függélyes állásánál a leg­kisebb szögliajlásnál a korongot oldalt for­dítja, míg tengelysíkban egy helyzetben tartja. Ilyen módon a doboz mozgásakor, bármilyen helyzetben, a doboz és a korong 49 között helyzetváltozás következik be, mely alkalmas arra, hogy a leírt eszközökkel ze­nét és mozgóképeket szolgáltasson. A doboz anyaga, formája, a képek elhe­lyezése, a húrok és nyelvek hangolása a 45 tervező ízlésétől függ. Szabadalmi igények: 1. „ Játékdoboz zenével és mozgóképekkel“, jellemezve kettős korongnak dobozban tengelyre helyezése által, oly módon, 50 hogy a korong egy ráhelyezett nehezék (12) által lefelé törekedve, a doboz moz­gásától eltérő helyzetváltozást idézve elő, alkalmas módon ráerősített húrok (6) és hangnyelvek (8) pengetésével, 55 melyet a doboz mozgásakor annak ol dalaira erősített toll (7) és szegek (9) beakadása okoz, zenei hangokat ad. 2. Az 1. pontban igényelt „játékdoboz ze­nével és mozgóképekkel“ más kivitele, 60 jellemezve azáltal, hogy a kettős ko­rong helyzetváltozása következtében a külső oldalaira rajzolt képek (10) a do­bozba vésett ablakon át (11) váltakoz-

Next

/
Thumbnails
Contents