83682. lajstromszámú szabadalom • Eljárás acél előállítására

Megjelent 1934. évi junius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI J|g|g|[ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83682. SZÁM. — Xll/e. OSZTÁLY. Eljárás acél eló'állítására. Irons Róbert Hatfield acélgyáros Philadelphia. A bejelentés napja 1920. évi november hó 8-ika. A találmány tárgya eljárás acél előállí­tására, jórészt vagy egészen acéltörmelék­ből és pedig a bázisos Siemens—Martin­kemencében, széntartalmú anyag alkal-5 mazásával, mely az acél leömlesztéséhez szükséges hőt szolgáltatja. Az ily eljárások szerinti acél-gyártás­nál az alkalmazott széntartalmú anyag általában véve 0.5—1.5% ként tartalmaz, 10 ami tetemes nehézségeket okoz, ha eléggé csekély kéntartalmú acél előállításáról van szó. Ha az acélnak csekély kéntarta­lommal kell bírnia, akkor további idő szükséges ahhoz, hogy a kén a szükséges L5 mértékben eltávolíttassák, úgy hogy nem­csak a felhevítés tartama hosszabbodik meg, hanem a kemence teljesítménye is csökken. A találmány célja már most oly eljárás Í0 létesítése, mely a kénnek a felhevítés vé­gén való eltávolítása szükségességét ki­küszöböli. A találmány további célja jobb minőségű acél előállítása, semmint az ed­digelé lehetséges volt, amennyiben a vas Í5 oxidációját vagy a fürdőben lévő acél ré­széről vasoxid felvételét meggátoljuk és ezzel a jelen eljárással kapott acélbocsok, valamint az utóbbiakból előállított hen­gerelt áruk felületét aránylag nagy mér-Í0 t ék ben mentesítjük hibás részektől. Azt találtam, hogy az acélnak törmelék­acélból és szénből való előállítására szol­gáló eljárás foganatosításánál az adagolt anyagban lévő kén nagy része azáltal tá­i5 volítható el, hogy az adaghoz nagy man­gántartalom anyagot oly mennyiségben adunk hozzá, hogy a bázisos Siemens— Martin-kemencében való egész raffinálás alatt mangán legyen jelen az acélban, a salak pedig mangánoxiddal telített le- 40 gyen. A salak telítési pontját 6—9%-os mangánoxidtartalomnál érjük el. Az adagnak nagy mangántartalmát legelő­nyösebben mangánérc hozzáadásával ér­jük el, de ugyanezen célra . az adaghoz 45 vagy a fürdőhöz mangánötvözeteket is adhatunk, amidőn az adag leömlesztése történik. Ha mangánércet használunk, akkor üzem közben az ércben lévő egész mangánoxidtartalmat vagy pedig annak 50 egy részét koksszal vagy széntartalmú anyaggal redukáljuk, mimellett az az acéllal ötvöződik, úgy hogy a fürdő kí­vánt mangántartalma fenntartatik, míg a nem redukált magánérc a salakba megy 55 át. Ha valamely okból a salak nem tartal­maz annak telítéséhez elegendő mennyi­ségű mangánoxidot, úgy az acél a maga mangántartalmának egy részét oxidáció útján és az oxidnak a salakba való átme- 60 netele folytán elveszti. Ezt a veszteséget azonban csekély mértékben tarthatjuk azáltal, hogy a salaknak mész- és vas­oxid-tartalmát megnöveljük, ami a bázis gyanánt ható mangánoxiddal egyetemben 65 a mangánnak a fürdőre való kívánt hatá­sát idézi elő. Az adag feldolgozásának folyamán an­nak hőmérséklete emelkedik, míg végül a salaknak nagy mésztartalma, különösei* 70 pedig annak nagy mangánoxid-tartalma következtében a szén gyorsabban távolít­tatik el mint a mangán, mimellett a visszamaradó mangán mennyisége a meg­ömlesztés végén már csak 0.15—0.3%-ra 75 rug. Ily feltételek között a kén az acélban vegyületbe lép a visszamaradt mangán egy részével, amelyhez az nagyobb affini-

Next

/
Thumbnails
Contents