83660. lajstromszámú szabadalom • Járműalváz különösen automobilokhoz és eljárás annak előállítására

Megjelent 1934. évi jú nius hó 205-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83660. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Jármű alváz különösen automobilokhoz és eljárás annak eló'állítására. Fejes Jenő igazgató Budapest. A bejelentés napja 1922. évi julius hó 18-ika. A találmány tárgyát különösen minden­nemű gépkocsik részére szolgáló új szer­kezetű alváz (chassis) képezi. Ezen al­vázakat eddigelé mint profilos tartókat 5 sajtolás útján állították elő, miközben a profil rendesen [ alakú, tehát nyitott pro­fil volt. Az alváz egyes tartóit (hossz- és kereszttartók) szegecselés útján kötötték össze. 10 A jelen találmány tárgyát képező alváz hideg eljárásban kiszabott, sajtolt és auto­génhegesztett lemezekből zárt profillal készül. Előnye az eddig használatos al­vázakkal szemben abban áll, hogy elő-15 állítása kis berendezést kíván, miután a kiszabás és sajtolás hidegen történik, az­által pedig, hogy a tartó zárt profillel bír, már aránylag igen kis húsvastagság, te­hát csekély súly mellett nagy inercia-20 nyomatékot, vagyis szilárdságot érünk el. Végül míg az eddig használatos nyilt tar­tók használat közben a sár és piszok be­rakodása következtében, amelynek eltá­volítása a tartó megközelíthetetlensége 25 miatt nem volt lehetséges, tekintélyes holtsúllyal teltek meg, a találmány tár­gyát képező tartóknál a profil zárt volta miatt ily holtsúlynövekedés nem lép fel. A találmány egy példakénti kiviteli g0 alakját a mellékelt rajz 1, és 2. ábráiban vázlatosan tüntettük fel. (1) és (2) az al­váz hossztartói, (3) a keresztmerevítések, míg a (4, 5, 6) és (7) tartókból a motor fel­vételére szolgáló keret van kiképezve. A 35 2. ábra nagyobb léptékben az 1. ábrabeli alváz x—x menti metszetét tünteti fel. (8) és (9) a főtartó oldallemezei, (10) és (11) az alsó, illetőleg felső ővlemezek. A két hossztartó közötti (4) kereszttartó az al­váz középrésze felé lejt és a motor fel- 40 vételére szolgáló (12) kerethez csatlakozik. A kardantengelynek ;a kereszttartón valq átvezetésére a (13) nyílás szolgál. A tartókat képező összes lemezek hide­gen vannak kiszabva és — amennyiben 45 ez szükséges — sajtolás útján alakítva. A találmány szempontjából nem lényeges, hogy egy-egy lemez, pl. ;a hossztartó egy öve vagy oldallemeze egy vagy több da­rabban van-e kiszabva. A hegesztés, mint 50 peremes hegesztés autogén eljárással tör­ténik, miközben két-két hegesztendő le­mez közül az egyiket, vagy szükség esetén mindkettőt peremmel látjuk el. Két-két tartó, pl. egy hossz- és egy ke- 55 reszttartó egymással való kötése ugyan­csak peremes hegesztés útján minden szö­gecselés nélkül történik. Szabadalmi igények: 1. Eljárás motoros járművek alvázának 60 előállítására, jellemezve azáltal, hogy a lemezeket hidegen kiszabjuk, sajtol­juk és peremezzük, majd autogén­hegesztés útján zárt keresztmetszetű tartókká egyesítjük. 65 2. Alváz különösen motoros járművek­hez, jellemezve azáltal, hogy az auto­génhegesztett lemezekből készült, zárt keresztmetszetű és egymással ugyan­csak autogénhegesztés útján össze- 70 kötött tartókból áll. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, liuiiapest.

Next

/
Thumbnails
Contents