83657. lajstromszámú szabadalom • Eljárás elektorlytikus vas ipari előállítására

Megjelent 1934. évi junius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83657. SZÁM. — VIT/i. OSZTÁLY. Eljárás elektrolitikus vas ipari előállítására. La Société „Le Fer" cég Grenoble. A bejelentés napja 1913. évi julius hó 21-ike. Franciaországi elsőbbsége 1912. évi augusztus hó 2-ika.. Találmányunk tárgya eljárás elektroli­tikus vas ipari előállítására. Hogy az ily előállítás valóban ipari legyen, nagy áram­intenzitásokkal kell dolgoznunk, hogy egy-5 szersmind igen jóminőség'ű terméket és maximális teljesítményt is nyerjünk. .Ezen célból szükséges különböző speciá­lis feltételeket betartani. Mindenekelőtt az elektrolitet készítjük 10 el. mely ferroklorid (Fe CL), vagy ferrosulfat (Fe S04 ), vagy íerrosók keve­rékének oldatából áll. Ha ezen zöld színű elektrolitet minden előzetes kezelés nélkül használjuk fel, akkor csak egy teljesen [5 szabálytalan alakú és kereskedelmi érték­kel egyáltalán nem bíró üledéket kapunk. Sima, tömör, homogén és egyszerű fel­melegítés után felhasználandó üledéknek előállítása céljából szükséges az elektroli­>0 tet előzetesen akár egy külön edényben, akár nem, pl. az anódának forgatása által oly módon felkavarni, hogy a levegő a tu­lajdonképpeni elektrolízis lefolyásával egy­idejűleg oxydáló hatást fejtsen ki. Mint-15 hogy a vassók a levegőn igen könnyen oxydálódnak, ennélfogva a fürdő összeté­tele megváltozik, nevezetesen vasoxydklo­rid képződik, mely a katódára lerakódott hydrogénbuborékokra, melyek az üledékek ;0 rossz minőségét okozzák, reakciót fejt ki. Az oxyklorid képződésével egyidejűleg, a levegő oxigénje ferrikloridot is létesít, mely magának a készüléknek vagy a ka­tódára lerakódott vasnak kárára újból 5 ferrokloriddá alakul át. Ezen teljesítmény­veszteségnek, valamint a készülék elkopá­sának elkerülése céljából az elektrolitet egy különálló edényben vasforgácson ke­ringtetjük. Az oldat akkor lesz céljainak megfe- 40» lelő, ha határozott gesztenyebarna színe­zetet ér el és többé nem habzik. Ekkor fel­használható szabályos ipari munka szá­mára. Szükséges azonban a következő (négy) 45» munkafeltételeket betartani: 1. A katódát az áramintenzitás szerint változó kerületi sebességgel kell forgatni. Igen kis intenzitású áramokkal dolgozva, a katódát igen lassan vagy egyáltalában 50' nem is. kell forgatni, nagyobb áraminten­zitásokkal dolgozva, azonban a sebességet növelni kell. Minél inkább növekszik az áramintenzitás, annál gyorsabban kell a katódát forgatni. Nem célszerű azonban 55, egy maximális gyakorlati sebességet túl­lépni, a szerkezet bonyolultsága ős a fel­lépő centrifugális erők okozta hátrányok stb. miatt. így pl. négyzetméterenkint 800 amperes intenzitás esetén az alkalmas ke- 60 rületi sebesség percenként 120 m. 2. A hőmérsékletet egy adott áraminten­zitás szerint kell meghatározni és ezen hő­mérsékletet állandóan fenntartani. Lehet­séges igen jó üledéket hidegen, igen ala­csony áramintenzitásokkal dolgozva is nyerni, ha azonban az áramintenzitás nö­vekszik, iigy a hőmérsékletet is növelni kell. A hőmérséklettel nem célszerű azon­ban a folyadék forrási hőmérsékletéig 7 Q, menni, mert ezen esetben az elektrolit bel­sejében gáz- vagy gőzbuborékok képződ­nek, melyek az üledék szabályosságát meg­zavarják. Négyzetméterenkint 1000-ampé­res intenzitás esetén a megfelelő hőmér­sékletek, pl. 75—77° C. Azonkívül ezen hő­mérsékletet igen állandóan kell tartani, ha igen szabályos üledéket akarunk

Next

/
Thumbnails
Contents