83623. lajstromszámú szabadalom • Kapcsoló dugószerű villamosvezetékkapcsolás főkép sinen futó járművek számára

Megjelent 1934. évi junius hó 15-én. MA6YAK KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS $3623. SZÁM. Yll/g'. OSZTÁLY. Kapcsoló-dugószerű villamos vezetékkapcsolás, főkép sínen futó járművek számára. Aktiengesellschaft Brown Boveri und Cie Baden (Schweiz). A bejelentés napja 1921. évi október hó 11-ike. Svájci elsőbbsége 1920. évi október hó 14-ike. A kapcsolódugó módjára kiképezett vil­lamos vezetékkapcsolóknál eddig a pecek és hüvely egymáshoz képest bizonyos ru­galmassággal láttattak el, aminek révén 5 azonban jó érintkezés csakis addig érhető el, míg a rugalmasság el nem gyengül; akkor rosszabbodik az érintkezés és szikraképződés vagy túl csekély érintke­zési felület folytán égési helyek képződ-10 nek, vagy pedig az érintkező felüleletek össze is sülnek és pedig gyakran oly erő­sen. hogy már nem is oldhatók. A találmány szerint ezen hátrányokat azáltal kerüljük el, hogy a pecek és 15 hüvely ellenőrizhetetlen rugónyomás he­lyett emelőkar hatással szoríttatnak egy­másra. Ezen célból a kapcsolásnak szilárd érintkezőfelülete (a hüvely vagy a pecek) hosszirányban szektorokra van felosztva 20 és szorítókészülékkel van ellátva, mellyel a mozgékony vezetékrésszel összekötött kapcsoló érintkezőfelüietnek (pecek, ili. hüvely) bevezetése után a helytálló kap­csolóérintkező szektorai össze-, ill. szét-25 nyomatnak. Jelen találmány példaképeni kiviteli alakjaként a rajzon egy pólusu villamos vezetékkapcsoló, vasúti járművek szá­mára van feltüntetve. 80 Az (a) pecek a (b) karmantyúhoz van erősítve és az ábrán éppen a hüvelybe van bedugva, mely két elválasztott (c) és (d) félrészből áll. Mindkét félrész felső végé­vel csuklószerű (e) hornyolással fekszik 35 egymásra, viszont ezen hornyolás körül teljes hosszukban egymáshoz képest moz­gékony, miáltal (f) furatuk szűkíthető és bővíthető. Az alsó (c) hüvelyfél vezetői összeköttetésben áll az (1) csatlakozó da­rabbal, mely (j) szigetelővel szigetelten 4 Q van a (g) kapcsolóházon keresztülvezetve és mely (k) szorítóval van ellátva. A két hüvelyiéinek összeszorítása a (h) kézi­emelőnek az (I) helyzetből a (II) helyzetbe való lengetése által eszközöltetik, miköz- 45 ben a (g) ház felső részében elrendezett (i) körhagyó az (m) gombra és a (n) szigetelő tárcsára nyomást gyakorol, mely a felső (d) felhüvelyen nyugszik. Az (n) tárcsá­nak, valamint a (c, d) félhüvelyeknek ve- 50 zetésére a (n) tárcsában megerősített (o) csap szolgál; a (p) rugónak célja, hogy az (m) gombot mindig az (i) körhagyó felé nyomja. A (g) házhoz felül megfelelő szög alatt (q) perem van hozzáöntve, mellyel a 55 kapcsolásnak hüvelyrésze a (r) kocsihoz erősíthető. Az (i) körhagyó olylcép van beállítva, hogy a (h) emelő nyitott kapcsolás mellett felül áll a (I) helyzetben, zárt kapcsolás 60 iKellett pedig alul áll a (II) helyzetben, azért, hogy a nehézkedési erő mindig a kapcsolás zárását támogassa és utóbbi önműködően ne oldódhassák. A körhagyó természetesen hasonlóan működő beren- 65 (lezéssel, könyök vagy hüvelyemelővel, fogazással, pl. a fogazásba benyúló hü­velykkel, vagy ehhez hasonlóval helyet­tesíthető. Az (e) csuklóizület máskép is kiképezhető, mint ahogy rajzolva van és 70 merev kapcsolattal is helyettesíthető, mely körül a két (c, d) félhüvely rugalma­san kihajolhat és a szorítókészülék által kihajlított állapotában megtaftatik. Két rész helyett a hüvely több részre is fel- 75 hasítható. Továbbá a hüvely alkalmazható a moz­gékony vezetéken és a pecek a helytálló

Next

/
Thumbnails
Contents