83611. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bálna és halbőr csezésére

Megjelent 1934. évi junius hó 15-én. 1IAGYAEKIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALiMI LEÍRÁS 83611. SZÁM. — Xl/a. OSZTÁLY. Eljárás bálna- és halbőr cserzésére. Bendixen Keresztéiy nagykereskedő Kopenhág-a. A bejelentés napja 1920. évi szeptember hó 2-ika. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1914. évi december hó 29-ike. Ennek a találmánynak tárgya bálna- és halbőr csei-zésére vonatkozó oly eljárás, amelynek segítségével e bőrök laz, eddiginél gyorsabban dolgozhatók ki a szárazföldi 5 állatokéval megközelítőleg egyértékű bőrré. A hal- és bálnabőrök cserzésére irányuló eddigi kísérleteknél úgy jártak el, hogy a szárazföldi állatok bőreinek cserzésénél közvetett rendes cserzési eljárást iparkod-10 tak alkalmazni, amennyiben az arzénos, meszes és ganéjos kezelésnél alkalmazott vegyszereknek erősségét és hőmérsékletét a vélt szükségnek megfelelően változtat­ták. 15 A találmány a bálna- vagy halbőrök cserzését azáltal teszi gyorsabbá és ol­csóbbá, tehát célszerűbbé, hogy a nyersbő­rök először zsírtalanító szerrel kezeltetnek, hogy a zsiradéktól legalább részben meg-2o szabaduljanak, mire közönséges módon cserző anyagokkal való kezelésnek vettet­nek alá. A nyersbőröknek zsírtalanító szerrel való előzetes kezelése azt is előmoz­dítja, hogy a bőrszövet lyukacsai megnyíl-25 nak és e révén a cserző anyagok behatása iránt rendkívül fogékonnyá tétetnek. Ezen új eljárásnál az eddigi eljárások­ban a tulajdonképeni cserzés előtt fogana­tosított arzénes, meszes és ganéjos kezelés 80 elmarad. A hal- és bálnabőröket a zsírtalanító szerrel való kezelés után célszerűen kivi­zezésnek vetjük alá és a netán fölös meny­nyiségű zsírtalanító szert közönbösítjük. A zsiradékok eltávolítására zsírtalanító 85 szer gyanánt szóda- vagy nátronoldatból álló lúgot alkalmazunk, aminek erőssége természetesen a nyersbőr fajtája szerint igazodik. A fölös lúg közönbösítése vala­mely gyenge savoldattal, pl. sósavoldattal 40 történik. A kivizezés, ami a lúgos és savas kezelést követheti, a viszonyoknak megfe­lelően hideg vagy langyos vízzel végezhető. A hal- vagy bálnabőr ezen egyszerű elő­kezelés után közönséges cserzésre alkal- 45 mas szárazföldi állatok nyersbőre módjára bőrré vagy mosóbőrré készíthető ki. Mosóbőrnek bálnabőrtől való előállítá­sánál, ahelyett, hogy a zsírt teljesen eltá­volítanók és később a cserzésnél ismét zsi- 50 radékot vinnénk fel, azt is megtehetjük, hogy a bőrön levő zsírnak csak fölös ré­szét távolítjuk el. A leírt eljárással a gyors és olcsó cserző­képessé tételen kívül azt is elérjük, hogy 55 a dús zsírtartalmú halbőrök az eljárás melléktermékéül nagy mennyiségű deg­rast (irhazsírt) szolgáltatnak, ami egyéb­ként csak a szárazföldi állatok bőréből ké­szülő mosóbőr előállításánál szokott 60 nyeretni. Szabadalmi igények: 1. Eljárás bálna- és halbőr cserzésére, amit az jellemez, hogy a nyersbőrt 65

Next

/
Thumbnails
Contents