83601. lajstromszámú szabadalom • Burgonyaaratógép

Megjelent 1934. évi junius hó 15-én. MAGYAIÍ KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSAG SZABADALMI LEIRAS 83601. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. ^ 3 ^ OÓ Burgonyaarató gép. Bardowieck Martin majoros Deinste (Stade/m.) A bejelentés napja 1921. évi december hó 15-ike. A találmány tárgya burgonyaarató gép, amely a menetirány hoz harántirányban működő emelő, illetve hajító kerékkel van felszerelve. Ez a kerék a burgonyának a 5 talajból való kiemelésére és oldalirányban, való hajítására szolgál. A találmány tár­gyát tevő- gép a kiemelt burgonyái a ha­ladási, illetve menetirány hosszában vonuló sorban rakja le, miáltal, a burgonya össze-10 gyűjtése meg van könnyítve. Ismeretesek már burgonyaarató gépek, amelyek oly lerakó kerékkel vannak ellátva, amely a menetirányhoz haránt fekvő sík­ban forgó hajító kerék mellett oldalt van !5 elrendezve és amely rostélyt képező küllő­sorozattal van ellátva. Ez a lerakókerék ' a hajító kerék síkjával párhuzamos sík­ban forog. Minthogy a küllősorok ferde helyzete a hajítási irányhoz változik, ez 20 az elrendezés a burgonyának rendezett sorókban való lerakására nem alkalmas. A találmány tárgyát tevő gépnél a le­rakó kerék úgy van elrendezve, hogy a hajító kerék síkjához, haránt, vagyis a 25 menetiránnyal párhuzamos síkban forog. A lerakó kerék küllősorai közé kerülő burgonyákat a küllők a hajítási irányhoz haránt és pedig hátrafelé hajítják, úgy hogy azok a menetirányhoz párhúzamo-30 san fekvő sorban rakódnak le. Különös jelentősége van azonban azon körülmény­nek, hogy a lerakó kerék küllősorai nem párhúzamosák a kerék tengelyével, ha­nem ferdén fekszenek nevezetesen csavar­g5 vonal alakjában vannak a tengelyen el­rendezve. Hogy a lerakó kerék és küllőinek a találmány értelmében való elrendezésével járó hatást, szemléltessük, mindkét küllő 40 elrendezés a mellékelt rajz 1. és 2. ábrájában vázlatosan van fel­tüntetve. Amint az 1. ábrából kitűnik, azon eset­ben, amikor a küllők a lerakó kerék ten­gelyével párhúzamosan vannak elren- 45 dezve, mindkét sor (1) ... (6) küllői a nyilakkal jelölt hajítási irányban egymás mögött fekszenek, vagyis, a (2) ... (6) kül­lőket az (1) küllő födi. A burgonya fel­fogása és lerakása ezen elrendezésnél 50 csakis a lerakó kerék nagy kerületi se­bessége mellett vagy ezen kívülről elhe­lyezett ütközési rostély alkalmazása mel­lett volna lehetséges. A 2. ábrában feltüntetett elrendezésnél 55 mindenik küllősor egyes (1) ... (6) küllői­nek egymáshoz képest ferdén vagy csa­varvonalszerű elhelyezése meltett a küllők a burgonya hajítási irányában úgy van­nak elosztva, hogy mindenik küllő kifejt- 60 heti hatását, mimellett a kül'lők a hajítási pályát kifelé elzárják és így a burgonya a lerakó keréken át nem hajítható. A le­rakó kerék kerületi sebessége ennélfogva kicsinyre választható. A 65 3. ábrában a találmány tárgyát tevői burgonyaarató gép egy kiviteli alakja pélj daképen vázlatosan van feltüntetve. A gép alváza és hajtó alkatrészei nincsenek fel­tüntetve. A : 70 4. ábra a lerakó kerék oldalnézete. Az (a) hajító kerék a gép járó kerekei útján a rajzon feltüntetett nyíl irányában forgatható. Az (a) kerék emellett küldői­vel az előtte járó (c) csoroszlya által fel- 75 túrt talajba hatol, mikoris a burgonyát a menetirányhoz haránt fekvő tengely körül forgó (b) lerakó kerékbe mégpedig an­nak alsó küllősoraiba hajítja. A lerakó kerék küllői a burgonyát felfogják és hátra 80

Next

/
Thumbnails
Contents