83596. lajstromszámú szabadalom • Javítások az acélnak Thomas-konverterben történő gyártására

Megjelent 1934. évi junius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 83596. SZÁM. — XH/e. OSZTÁLY. Javítások az acélnak Thomas konverterben történő gyártásán. Usines metallurg'iques de la Basse-Loire cég* Paris. A bejelentés napja 1921. évi április hó 30-ika. Franciaországi elsőbbsége 1920. évi május hó 18-ika. A Thomas -kon ve r t e r be n történő acél­gyártásnál eddigelé csak legfeljebb normá­lis siliciumtartalmú nyersvasat használhat­tak fel. Ha a silicium tartalom a normális-5 nál nagyobb, a rendes eljárással fúvott nyersvasak káros mértékben freccsennek szét "(szikráznak). A jelen találmány tárgya javítás, az acél­nak Thomas-konverterben történő gyártá-10 sán, mely a normálisnál nagyobb silicium­tartalmú szürke nyersvasak felhasználását teszi lehetővé, melyek ennélfogva kisebb ioszfortartalmúak lehetnek. Ez a javítás abban áll, hogy a konverterben — a nyers-15 vas behelyezése előtt — egy a nyersvas egész mennyiségének átalakításához szük­séges mennyiségű meszet is tartalmazó, folyékony oxidáló fürdőt készítünk, mely a nyersvasnaik a konverterbe való be helye zé-20 sekor a siliciumot azonnal oxidáljia. A hőmérsékletnek ezen hirtelen oxidáció által előidézett növekedése, valamint — ezen pillanattól kezdve — a siliciumot, iíovaföldet közömbösítő bázikus sálak kép-25 ződése azt eredményezi, hogy a széntelení­tés minden szétfreccsenés (szikrázás) nél­kül megy végbe. A folyékony oxidáló fürdőt különböző módon készíthetjük. 80 A találmány tárgyát képező eljárás né­hány, példaképpen választott foganatosítási módját az alábbiakban adjuk meg: A fuvóretortában az acél szándékolt elő­állításához szükséges mennyiségű mésszel 85 kevert folyékony, vastartalmú salakot vagy erősen oxidált fémfürdőt készítünk. A sa­lakot lehet természetesen egy a retortá'tól különálló berendezésben is elkészíteni és a retortába a nyersvas behelyezése előtt be-40 önteni. _ Egy másik foganatosítási mód abban áll, Eűgy a megelőző öntésből származó acél egy részét (kb. 15°/o-át) a retortában hagy­juk és néhány percig tovább fujtatjuk, liogy peroxidálódjék, mimellett a szükséges 45 meszet a fujitatás előtt adjuk hozzá. Egy további foganatosítási mód abban áll, hogy az átalakítandó nyersvas egy részét a retortában levő mészre öntjük és egy-két percig, a foszformentesítési perio- 50 dus utánig, fujtatjuk. A hulladékvasat a -nyersvasnak a konverterbe való behelye­zése előtt adjuk hozzá. Ezen eljárás által a még nagyon szürke •nyersvas siliciummentesítése is úgyszólván 55 pillanatnyilag megy végbe: a forró és bő­séges, nagy terjedelmű láng azonnal kép­ződik, a szétfreccsenés (szikrázás) a fuj­tatás közben pedig gyökeresen meggátol­tatik. 60 A salak képzése céljából való előzetes fujitatáshoz szükséges időt, a főművelet ide­jének megrövidítése által, visszanyerjük. Szabadalmi igény: Javítás az acélnak Thomas-konverterben 65 történő gyártásán, mely a normálisnál nagyobb siliciumtartalmú szürke nyers­vasnak felhasználását teszi lehetővé, az­által jellemezve, hogy a konverterben', a nyersvas behelyezése élőtt, egy a nyers- 70 vas egész mennyiségének átalakításához szükséges mennyiségű meszet is tartal­mazó, folyékony oxidáló fürdőt készí­tünk, mely a nyersvasnak a konverterbe való behelyezésekor a siliciumot azon- 75 nal oxidálja. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents