83592. lajstromszámú szabadalom • Elektromos akkumulátor

Megjelent 1934. évi jnnius hó 15-én. IIAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83592. SZÁM. — VII/í. OSZTÁLY. Elektromos akkumulátor. Bányay (Németh) Kálmán festő mű v ész Budapest. A bejelentés napja 1922. évi augusztus hó 5-ike. Általános az a törekvés, hogy a térfogat és ezzel együtt a súly csökkentése mellett, az energiának mind nagyobb és nagyobb mennyiségét raktározzuk el a testekben. 5 Ezen cél felé jelentős haladást mutat a jelen találmány tárgyát tevő elektromos akkumulátor, mely lényegileg egy henge­resen vagy hasábosan kiképezett üreges anódból és ennek belsejébe helyezett lca-10 tódból áll. Az ilyen akkumulátor aránylag kis helyet foglal el, amellett dolgozó fe­lületei aránylag nagyobbak, mint az eddig használtaké. Lényeges előnye még az, hogy szilárdsága igen nagy, elgörbülés ellen úgy-15 szólván teljesen védve van és teljesítőképes­sége az alább részletezendő kiképzés foly­tán minden eddigi hasonló szerkezetet fe­lülmúl. A mellékelt rajzon a találmány szerinti 20 akkumulátor példaképpen vett foganato­sítási alakja van feltüntetve és pedig az 1. ábra egy hengeresen kiképzett anódot tüntet fel a beléje helyezett katóddal, míg a rajz többi ábráin a katód nak 25 különböző foganatosítási alakjai láthatók. Sűrűn lyukazott vékony fémből (pl. ólomból) vagy célszerűbben valamilyen könnyű, nem vezető lemezekből (pl. kau­csuk, kemény papír, Máriaüveg, agyag, 30 porcellán, stb.) álló (1, 2) kettősfalú hen­gert vagy hasábot képezünk ki, melynek falai által alkotott gyűrűalakú űrt (3) ólom­oxidréteggel töltjük ki. Az ó'.om oxidréteg az elektrolitba merítve, rövidesen a for-85 mába merevedik. A katód a szokásos amalgánozolL fém­lemezből vagy fémszitaszövetből készül az anód üreges belsejének megfelelő méret­ben. A katód elkészítésénél számolnunk é0 kell azzal a kívánalommal, hogy az anód és katód dolgozó félüleleinek egymással összhangban kell lenniök. miért is az anód­nak aránylag kis terjedelmű üregében el­helyezendő, aránylag nagv felületű kató­dot a következő módon állíthatjuk elő: 45 a) a (1) tengelyből kiinduló, sugárirány­ban elrendezett, az anód magasságának megfelelő hosszúságú, (5) lemezekből (1. ábra) vagy b) az (5) lemezeket bár sugárirányban 50 rendezzük el, de megerősítésük nem ten­gelyen, hanem alul-fölüi, esetleg középütt, (6, ü) gyűrűkön történik (2. ábra), c) a (4) tengelyre fűzött, gyengén kúpo­sán kiképezett és párhuzamosan egymás 55 mellé helyezeti (7) tárcsák sorozatából, me­lyek a tengely közelében (8) lyukakkal van­nak ellátva, oly célból, hogy az esetleg félszabaduló hidrogéngázok felfelé utat ta­láljanak (3. ábra) vagy 60 új a (7) tárcsáknak tengely nélkül való elrendezése útján, mikor is azok össze­tartását kívül vagy belül alkalmazott (9) merevítők eszközlik (4. ábra). Ezekkel a foganatosítási alakokkal ter- 65 mészetesen neim merül ki a találmány gondolata, mert egy tengely körül csiga­vonalban vezetett lemezből alkotott katód éppen úgy megfelel a célnak, mintha azt nem kör, hanem tetszőleges négy vagy 70 sokszögű alaprajzú formában készítenők. Magas coliaknál, tehát olt, ahol az amal­gám lecsúszásának veszélye forog fenn, az a) és b) szerinti lemezeket helyenként; a B. 9058. alapszámú szabadalomban védett 75 vályús kiképzéssel láthatjuk cl, melyek az amalgám felhúzódását megkönnyítik, il­letve annak a lemezekről való leválását elhárítják. A tapasztalat azt mutatta, hogy azoknál 80

Next

/
Thumbnails
Contents