83578. lajstromszámú szabadalom • Elektrolytmentes áramátalakító akkumulátor

Megjelent 1934. évi jnn ius hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83518. SZÁM. — Vll/g. OSZTÁLY. Elekrolytmentes áramátalakító akkumulator. Trotzer Zoltán igazgató Budapest. A bejelentés napja 1922. évi szeptember hó 6-ika. A találmány elektromos akkumulátorra vonatkozik, mely savak, illetve folyadékok s általában elektrolyt nélkül működik s egyidejűleg lehetővé teszi a feszültségnek, 5 vagy az áramnemnek átalakítását. Külö­nösen lehetővé teszi a találmány tárgya váltakozó áramnak, vagy hullámzó egyen­áramnak a telepárammal egyenértékű tel­jesen egyenletes egyenárammá való átala-10 kítását, lígyhogy a találmány tárgya ré­vén távbeszélőtelepeket is táplálhatunk váltakozó áramforrásból. A találmány tárgyát az jellemzi, hogy egy thermoelem hevítendő forrasztási 15 pontjai hőtároló masszába vannak ágyazva, mely egy a thermoteleptől elek­tromosan szigetelt s a primár áramforrás­hoz kapcsolandó fűtőellenállást tartalmaz. A találmány tárgyának egy példája 20 1. ábrán vázlatos hosszmetszetben, 2. ábrán pedig részben metszett felülné­zetben van feltüntetve. A (b) thérmotelep hevítendő (a) forrasz­tási pontjai (c) hőtárolótestbe vannak 25 ágyazva, míg hűtendő (d) forrasztási pont­jai a (c) hőtárolótesten kívül foglalnak helyet. A (c) hőtárolótestben az (f) elektro­mos fűtőellenállás van elrendezve, mely (g, g) kapcsok révén kapcsolható a primár B0 áramkörbe. A thermotelep (h, h) kapcsai szolgáltatják ,a sekundár áramkört. A (g, g) kapcsoknak a primár áram­körbe való kapcsolása révén az (f) fűtő­ellenállás felhevül s az ily módon termelt B5 meleg a (c) hőtárolótestben tárolódik fel. mely viszont az (a) forrasztási pontokat hevíti fel. Ennek folytán a thermotelep­ben egyenáram létesíttetik, még akkor is. ha az (f) fűtőellenállás hevítésére válta­kozó áram szolgált volna. A (c) hőtároló- 40 testnek a fűtőtest és a thermotelep közé való iktatása folytán a primár fűtőáram hullámzásai kiegyenlíttetnek, úgyhogy a sekundár egyenáram teljesen hullámzás­nélküli lesz. 45. Ha olyan hőtárolótestet alkalmazunk, mely aránylag nagy tömeget, vagy pedig olvadó massza esetén olvadási, illetve kristályosodási hője révén aránylag nagy hőmennyiségek tárolására képes, a készü- 50 lékben akkora hőmennyiségeket is tárol­hatunk, hogy a készülék még a primár fűtőáram kikapcsolása után is hosszabb ideig szolgáltathat sekundár áramot. Az ilyen készüléket előnyösen használhatjuk 55 biztonsági vagy vészlámpával kapcsolat­ban, mikor is a készülék az alacsony­feszültségű vészlámpát még hosszabb ideig táplálja sekundár árammal a fűtőtest he­vítését végző primár áramkör megszaka- 60 dása után is. Az ilyen vészlámpa teljesen megbízha­tóan működik, mert nem igényel semmi­féle kapcsolót, nem tartalmaz elektrolyt­oldatot s üzeme közben sem kémiai, sem 65 egyébnemű változásoknak nincs alávetve. A készülék áramátalakító gyanánt az eddigi hasoncélú szerkezetekkel szemben lényeges előnyökkel bír. Elsősorban lehet­séges magasfeszültségű egyenáramból 70 vagy váltakozó áramból közvetlenül ala­csonyfeszültségű egyenáramot kapni, s ilyen módon erős áramkörökből gyenge áramköröket, pl. csengő- vagy távbeszélő­berendezéseket táplálni. 75 Ha a sekundár áramkör csak időlegesen vétetik igénybe s hosszabb időszakokon át árammentes, akkor ajánlatos a fűtőellen-

Next

/
Thumbnails
Contents