83505. lajstromszámú szabadalom • Tartály bor és egyéb a levegőn romló italok számára

Megjelent 1«)34. évi július hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI jKnHg SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83505. SZÁM. — XVIII/d. OSZTÁLY. Tartály bor és egyéb a levegőn romló italok számára. Király Ernő tanító Szombathely. A bejelentés napja 1921. évi január hó 28-ika. Ismeretes, hogy a megcsapolt boroshor­dókban, ha a bort nem fejtjük azonnal üvegekbe, hanem fokozatosan akarjuk el­használni, illetve lecsapolni, a bor megza-5 varosodik, illetve megromlik. Oka ennek, hogy a lecsapolt bor helyébe levegő áram­lik a hordóba, melynek hatására a bor megromlik. Hasonlóképpen viselkedik sok egyéb ital és folyadék, többek között a sör 1Q és a must is. Jelen találmány fenti hát­rányt igyekszik kiküszöbölni, mit oly fo­lyadéktartány által ér el, mely két egy­máshoz képest tömitetten mozgékony és folyadék felvételére alkalmas, változó 15 nagyságú, zárt teret határoló testből áll, amelyeket súly-, rugó- vagy egyéb erő­hatás olykép igyekszik egymáshoz képest elmozgatni, hogy az általuk közrefogott tér csökken, miáltal az ezen testek egyiké-20 hez csatlakozó, zárószervvel ellátott folya­dékelvezető alkatrészen át, a zárószerv ki­nyitásakor, a folyadék kiáramlik anélkül, hogy annak helyébe a tartányba levegő juthatna, mivel a kiáramló folyadékmeny-25 nyiségnek megfelelően a tartány térfo­gata csökken. ' A gyakorlati kivitelben legelőnyösebb egy felül nyitott hengert alkalmazni, melyben súly- vagy rugó-hatás alatt álló 80 dugattyú mozoghat el tömitetten, míg a henger fenékrészéből ágazik el a záró­szervvel felszerelt kifolyónyílás vagy ki­folyócső. Készülhet jelen találmány, néhány liter 85 űrtartalommal, háztartások részére, mint asztali készülék. Ekkor, könnyebb kezelhe­tőség céljából, a dugattyút szabályozható feszültségű rugóval terheljük meg. Ké­szülhet a találmány tárgya továbbá ven­déglők, italmérések részére nagyobb mére 40 tekben, mikor is célszerűen magát a tar­tályt a pincében vagy a kiszolgálóasztal aljában helyezzük el, ahonnan a tartány fenekéről cső vezet fel a söntésbe. Világos, hogy ekkor a söntésben levő zárócsap ki­nyitásával önműködően jön fel a tartány folyadéktartalma a pincéből, ha és ameny­nyiben a dugattyú elegendő nagy mérték­ben meg van terhelve. Mellékelt rajzon jelen találmány egyik 50 póldaképpeni kiviteli alakja látható, mely­től a gyakorlatban, a találmány lényegé­nek változtatása nélkül, számos eltérés képzelhető. A hengeres, felül nyitott (b) folyadék- 55 tartányban a (c) dugattyú tömitetten mo­zoghat föl-alá. A tartány fenekéhez közel ágazik el az (e) folyadékelvezetőcső, mely­nek (d) szabad végéhez közel (f) zárószerv van. Jelen kiviteli alak főkép vendéglők 60 számára alkalmas olykép, hogy maga a tartály a pincében, a (d) kifolyócső az (f) csappal pedig a söntésben van elhelyezve. Ez esetben az (e) fölvezetőcső két vagy több oldhatóan összekötött részből áll, me- 65 lyek (g) csőkötő anyával vannak egye­sítve. Nehogy a kötés oldásakor a tartány tartalma kiürüljön, a kötési hely előtt és mögött (i, j) zárószervek vannak olykép elrendezve, hogy a (g) csőkötés csakis ak- 70 kor oldható, ha előzőleg a (h, f) zárószer­veket záró helyzetbe hoztuk. Jelen példánál a (c) dugattyú súllyal van megterhelve és felső része ólommal vagy betonnal van kiöntve. A dugattyú- 75 ban (1) úszószelep van elrendezve, mely

Next

/
Thumbnails
Contents