83494. lajstromszámú szabadalom • Bélés vagy héjazás tetszőleges építmányek falazatának nedvességmentesítésére

Megjelent 1934. évi julius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLY SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 83494. SZÁM. — VlII/a. OSZTÁLY. Bélés vagy héjazás tetszőleges építmények falazatának nedvességmentesítésére. Szűcs József műasztalos Szeged. A bejelentés napja 1921. évi január hó 27-ike. Jelen találmány tárgya bélés vagy héja­zás tetszőleges építmények falazatának nedvességmentesítésére, mely az ezen célra eddig alkalmazott elemekkel, pl. kátrány-5 lemezekkel szemben az úgyszólván határ­talan tartósság és a nedvesség áthatolása elleni tökéletes biztonság előnyét nyújtja; előnye továbbá az előállítás és beépítés egyszerűsége és olcsósága. A jelen talál-0 mány értelmében a falazat nedvességmen­tesítésére kellő vastagságú üveglemezek­ből álló borító- vagy alapréteget haszná­lunk, mely üveglemezek kerülete egyéb­ként tetszőleges alakú oly hornyokkal és 5 bordákkal van ellátva, hogy az egymás mellé rakott üveglemezek egymásba ka­paszkodnak. Ezen üveglemezek beépítését oly módon eszközöljük, hogy a tégla-, műkő- vagy betonfalat, továbbá az egyes 0 üveglemezeket is kátránnyal vonjuk be és a széleikkel egymásba kapaszkodó, egy­más mellé rakott üveglemezeket ezen kát­rányrétegbe ágyazzuk. A kátránnyal való bevonást kiterjesztjük az üveglemezek 5 hornyolt, illetve bordás szélére is, úgy hogy az egymásbakapaszkodás, valamint a kátránybevonat által összetartott üveg­lemezek a nedvesség áthatolását az illesz­tési helyeken is tökéletes biztonsággal 0 megakadályozó egységes réteget képeznek. Az üveglemezekből való réteget alkal­mazhatjuk a falazatban vízszintes tégla­sor alakjában, amikor is az üveglemez­réteg a nedvességnek a falazatban való 3 felszivárgását akadályozza meg, vagy pedig alkalmazhatjuk az üveglemezeket héjazás vagy borítás alakjában, amikor is az üveglemezek vastagsága előnyösen kb. 1 cm. Ez utóbbi esetben gyakran szüksé­gessé válhat az üveglemezből való héjazás- 40 nak vakolattal való bevonása; a vakolat­nak az üveglemezekre való tapadását és azokon való megmaradását azáltal tesszük lehetővé, hogy az üveglemezeket vagy azok egyik vagy mindkét oldallapját hullámo- 45 san vagy bordásán képezzük ki, amiáltal az üveglemez oldallapján a vakolat meg­fogására alkalmas támpontokat nyújtó vájatok keletkeznek. A vakolatnak az üveglemezeken való megmaradását azáltal 50 is elősegítjük, hogy az üveglemezeket va­kolás előtt kátránnyal vonjuk be. Az üveglemezeket egyébként ismert mó­don üvegnek formákba való öntése útján állítjuk elő. A lemezek előállítására hasz- 55 nálhatunk régi, törött üvegeket is, melye­ket újból megömlesztve formákba öntünk, miáltal az üveglemezek számára olcsó nyersanyaghoz jutunk; előnyös ekkor kb. 5% salétromnak az üvegömlesztékhez való 60 hozzáadagolása, amiáltal az üveg szívóssá­gát növeljük. Az üveglemezek szilárdságá­nak növelésére és törékenységének csök­kentésére az üveglemezeket előnyösen vé­kony aeélszita vagy acélháló segítségével 65 armirozzuk, amit az üveglemezek öntése alkalmával az acélhálónak az öntőformá­ban való kifeszítése által eszközölhetünk. A jelen találmány tárgyát tevő bélés vagy héjazás falazatok nedvességmentesí- 70 tésére használható mindenféle építmények­nél, így pl. alagutaknál, átereszeknél stb. is. A jelen találmány lényege minden eset­ben, hogy a nedvességnek a falazatba való belépését vagy abban való tovaszivárgását 75 a falazaton vagy falazatban alkalmazott üveglemezréteg által akadályozzuk meg.

Next

/
Thumbnails
Contents