83474. lajstromszámú szabadalom • Falitábla, különösen lakcímek számára

Megjelent 1934. évi julius hó 2-áii . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 834T4. SZÁM. — XX/h. OSZTÁLY. Falitábla, különösen lakcímek számára. Szabados Jenő mérnök Budapest, mint Knubbe Fritz kereskedő Charlottenburg--i lakos jog-utódja. A bejelentés napja 1921. évi szeptember hó 22-ike. A találmány tárgya oly, a bérházak kapui alatt felakasztandó, alfabétikus la­kójegyzékkel bíró táblára vonatkozik, melyre elzárható borítékkal ellátott fel-5 jegyzési cédulák vannak levehetően fel­függesztve, melyek arra szolgálnak, hogy otthon nem talált lakóknak valamely üze­netet, értesítést stb.-t a lakás levélszekré­nyébe való bedobás útján hátrahagyjunk, 10 vagy egy harmadik személy, pl. a portás útján személyesen kézbesíttessünk. A találmány újdonsága abban áll, hogy egy fali táblán bizonyos számú lap betű­rend szerint, kampók körül lenghetően, 15 lazán van felfüggesztve és a lapok feljegy­zési cédulákat tartalmazó címborítákok elhelyezése és felfüggesztése céljából bizo­nyos számú haránt hasítékkal vannak el­látva, míg a haránthasítékok közti sá-20 vok a lakó vagy albérlő nevét és lakása helyzetének közelebbi megjelölését tartal­mazzák. Mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy kiviteli alakja van példaképpen 25 feltüntetve és pedig az 1. ábra a fali tábla távlati képe, a 2. ábra ugyanaz lapozás közben és vé­gül a 3. ábra a fali tábla oldalnézete. 80 Egy akasztó horoggal ellátott (a) fali­táblán két (b) kampó van megerősítve, melyek (c) kartonlapokból készült betű­rendes jegyzék beakasztására szolgálnak. A lapok sorát (d) fedőlap fejezi be, me­lyen a tábla célja, valamint a használati 35 utasítás van feltüntetve. A regiszter egyes kartonlapjai bizonyos számú, egymástól egyenlő távolságban levő (e) haránthasí­tékkal vannak ellátva, melyek levélborí­tékok betűzésére szolgálnak. Az (f) boríté- 40 kok feljegyzési cédulákat tartalmaznak, melyeken előnyomott szövegű rovatok le­hetnek. A regiszterlapok haránthasítékai közt keletkező (g) sávok, a lapon levő re­giszterbetűnek megfelelően, az egyes la- 45 kók, valamint albérlők neveit és lakásuk helyzetének közelebbi megjelölését tartal­mazzák. Szabadalmi igény: Fali tábla, különösen lakócímek számára, 50 azáltal jellemezve, hogy (a) táblán bi­zonyos számú (c) kartonlap betűrendes regiszter alakjában (b) kampók körül lazán lenghetően van felakasztva és hogy a lapok feljegyzési cédulák befő- 55 gadására szolgáló (f) címborítékok el­helyezése és betűzése céljából (e) ha­ránthasítékokkal vannak ellátva, me­lyek közt levő sávok a lakók neveit és lakásuk fekvésének közelebbi megjelö- 60 lését hordják. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents