83448. lajstromszámú szabadalom • Lövedék

Megjelent 1934. évi julius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALiMI LEÍRÁS 83448. SZÁM. — XlX/b. OSZTÁLY. Lövedék. Hale Frederick Martén mérnök London. A bejelentés napja 1909. évi szeptember hó 18-ika. Nagybritániai elsőbbsége 1909. évi május hó 15-ike. Jelen találmány tárgya oly lövedék, melynek teste a puska, karabély vagy máis lőfegyver csövébe nyúló és a csőbei illő rúddal van, ellátva. A lövedék szükség esetén oly berepdezésekkel lehet össze­kötve, melyek a fegyver lehajlításánál a lövedéknek a csőből való kiesését meggá­tolják és a lövedéknek a fegyverből való kilépését mindaddig késleltetik, míg csak a töltény robbanásánál keletkező, gázok oly nyomást nem fejlesztettek, mely a lövedék kellő kilövésére elegendő. Ezen. lövedéknél a találmány értelmé­ben a rúd oly berendeléssel van ellátva, mely a fegyver csövének nyílásán át a csőbe vezettetik és mely a hajtó elegy meggyújtásánál a rúd és a cső fala kö­zött teljesen vagy részbein gázmentes el­zárást létesít, annak ellenére!, hogy a cső­ben huzagok vannak kiképezve. Ezáltal a túlságos nagy mértékű gázkiáramlás meggátoltatik és nagy biztonsággal meg­határozott hosszal bíró lövedékpálya ér­hető el. A találmány tárgyának egyik kivitele szerint a rúd belső vége úgy van ala­kítva és úgy alakított és elrendezett sü­veggel van ellátva, hogy a fegyver elsü­tésénél fellépő robbanás a süveget vagy annak, hátsó részét a rúdhoz viszonyítva előre mozgatja és ezáltal a csőfalhoz a süvegből gyűrűalakú részt szorít; ez a rész az esetleg alkalmazott huzagokba részben vagy egészen beszorítlatik, ami által a megkívánt elzárás elérhető. A mellékelt rajz 1. ábráján oly kivitel van feltüntetve, melynél az (a) süveg bel­seje lépcsőzetqsen van 'kiképezve, úgy hogy a (b) váll 'képződik. A (c) rúd, mely a lövedék (d) testéhez van erősítve, szintén lépcsősen van 'kiképezve és az (f) vállat képezi. Ezen vállnak a (c) rúd belső, (e) végétől való távolsága a (b) vállnak az (a) süveg (g) záró falától való távolságá­val egyenlő.. Há tehát az (a) süveg a (c) tó rúdo,n előre mozog, a (b, f) vállak helyes elrendezésénél a (c) rúd belső, vége és az (f) váll a (g) fallal, illetve a (b) vállal egy időben jutnak érintkezésbq. A (c) rúd (h) része, melyen az (a) süveg 50 mozgása közben csúszik, vékonyodik, úgy hogy a süveg mellső része kifqlé az (i) csőfalhoz szór itt a,tik. A 2. ábrán más kivitel van feltüntetve. Itt az (a) süveg és a (c) rúd nincsenek 55 lépcsőzelesen iíiképeizve, úgy hogy a sü­vegnek a rúdon vajló előre mozgását csakis a (g) süvegfajinak a (c) rúddal való érint­kezése határolj aj. Az 1. ábrán feltüntetett kiviteil a 2. áb- 60 rán feltüntetettnél cilőnyösebb, mert a sü­veg fala a (b) váll és a (g) záró fal kö­zött vastagabb, tehát erőszakos kezelésnek jobban telienáll. Ezenfelül az 1. ábrán fel­tüntetett kivitelnél csekélyebb gyártási 65 egyenletleinségek zavart nem okoznak, mert a rúd mentén való előre mozgást úgy a (b) és. (f) vállak, mint az (e) rúdvég és a (g) csőfal érintkezése hajtárolják. A süveg eltolódásának bizonyos mértéket nem szas- 70 bad túlhaladni, mert különben a süveg a. cső failánál beékelődik. A 3. ábrán feltüntetett változatnál a süveg nem alkalmas arra, hogy a (c) rúdon való előre tolásnál kifelé szorít- 75 tassék, hainem aránylag vastag falakkal bír. A süvegen belül a (c) rúd hátulsó (j) toldata van ágyazva; a süveg mellső (k) része es a rúd (1.) része között van elren­dezve az (m) korong, mely kifelé szorít* 80 tátik és ai süvegnek a rúdhoz képest való előre mozgásánál a szükséges elzárást biz-

Next

/
Thumbnails
Contents