83431. lajstromszámú szabadalom • Tartály élelmiszerek stb. frissen tartására

Megjelent 1934. évi julius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^ ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83431. SZÁM. — IV/e. OSZTÁLY. Tartály élelmiszerek stb. frissentartására. Frericlis Gustáv mérnök Duisburg1 . A bejelentés napja 1921. évi augusztus hó 10-ike. Élelmiszerek stb. frissentartására az ú. n. befőzőkészülékeket használják, me­lyekben a konzerváló edényeket felhelye­zett fedővel felforralják s azután lehűtik, 5 úgy hogy a levegő az edényekből először kiűzetik s azután a fedél a keletkező va­cuum révén az edényszájra szorul. Az ehhez szükséges hosszas főzés sok esetben elrontja a természetes aromát, módosítja 10 a tápláló és könnyen emészthető fehérjéket s tetemes tüzelőfogyasztást igényel. Aján­lották már ezért a viacuumnak a levegő kiszívása révén való létesítését olymódon, hogy a forrón töltött edényt légszivattyú-15 val hozták kapcsolatban, úgy hogy az edény tartalma már alacsony hőfokon forrásba jött s ia gőzök a csiratartalmú levegőt az edényből kiűzték; emellett ste­rilizálás is megy végbe, ha az anyagok a 20 meleg edényekbe kb. 95°-nyi hőmérsékkel töltetnek s a vacuumban való forralás legalább egy óráig tart. Az ilyen berende­zéseknél, különösen háztartásokban igen bajos megállapítani, hogy a konzerváló 25 edényben elegendő vacuum van-e, mert ha csak alacsony vacuum is van az edény­ben, a levegőnek a nyomása a fedőt egy­ideig még hozzászorítja az edényhez s .a zárás csak később fog meglazulni s az 30 edény tartalmának megromlását okozni. A jelen találmány értelmében azáltal biztosítjuk a tökéletes evacuálást, hogy a fedelet az evacuálás egész tartama alatt a fedélszél alá tolt testek révén megemelve 35 tartjuk, mely testek a külnyomás helyre­állta után a tömítő gyűrű lágy anyagába nyomódnak be. Ily módon a fedél záró­dása bizonyos ellenállás legyőzése után megy csak végbe, még pedig csak akkor, 40 ha az edény belsejében aránylag nagy vacuum van. Ha a kül lég és az edény belseje közt a nyomáskülönbség csak cse­kély, akkor a fedél nem szorulhat az edényhez, úgy hogy a hibás evacuálást rögtön észrevehetjük. A nevezett testek a 45 gumigyűrűbe illesztett rugók, vagy kis golyók, vagy a gumigyűrű egyes kima­gasló helyei stb. lehetnek, melyek a gumi­masszába benyomulhatnak. Frissentartó edények ev,acuálásánál már ajánlották a 50 fedeleknek egy kívülről működtethető ké­szülék révén az evacuálás alatt megemelt helyzetben való tartását s az evacuálás után való elbocsátását; ez azonban külön­leges tömítőszelencék alkalmazását teszi 55 szükségessé és semmi biztonságot nem nyújt a fedél helyes felhelyezése tekinte­tében. A jelen találmány szerinti frissentiartó tartályok, orvosi műszerek stb. sterilen 60 tartására is alkalmasak. Az edények eva­cuálása centrális légszivattyúval is eszkö­zölhető, melynek révén több különböző munkahelyen lehet azon tartályokat eva­cuálni, melyekbe a frissentartó edények 65 helyeztettek. A rajzon a találmány tárgyának több példája van feltüntetve. 1. ábra egy többemeletes házban elren­dezett centrális telep sémája; 70 2. ábra egy emeleten elrendezett telepet ábrázol; 3. ábr.a az evacuáló tartályt kereszt­metszetben mutatja, míg a 4., 5. és 6. ábrák a frissentartó edények 75 tekintetbe jövő részeinek különböző pél­dáit tünteti fel. Az 1. ábrabeli telepnek a ház pincéjében elhelyezett (2) szivattyúja a vacuumérő­vel ellátott (4) tartályt evacuálja, mely 80

Next

/
Thumbnails
Contents