83425. lajstromszámú szabadalom • Szárnyas ajtók tolóreteszének elzárására szolgáló biztonsági zár

Megjelent 1934. évi julius hó 3-áu. KAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83425. SZÁM. — VlII/d. OSZTÁLY. Szárnyas ajtók tolóreteszének elzárására szolgáló biztonsági zár. Wertlieim F. és Ta. Részv.-Társ. cég* és Vajda Ernő igazgató Budapest. A bejelentés napja 1921. évi junius hó 30-ika. Szárnyas ajtók rögzítésére tudvalevőleg tolóreteszeket használnak, melyek a kü­szöbben, illetőleg a szemöldökfában léte­sített kivágásokba tolatnak be, hogy a szár-5 nyak elfordulását megakadályozzák. Ezen délből a reteszeket egy új felvételére al­kalmas persellyel látják el és így kézzel mozgathatók. Ámde a tapasztalat azt mu­tatta, hogy ezen rögzítési mód avatatlan 10 felnyitás ellen nem nyújt kellő biztonságot, mert az ajtószárnyak bezárt állapotukban is kissé benyomhatok, mikor is a keletke­zett résen keresztül az említett perse­lyekbe egy kampós rudacska beakasztható 15 és ,a toló-reteszek visszahúzhatok. Ezen hátrányt jelen találmány értelmé­ben azáltal szüntetjük meg, hogy a toló­reteszeket záró helyzetükben egy külön kulccsal működtetett oly zárral biztosít-20 juk, melynek zárnyelve a fentemlített per­selybe hatoló hengeres toldattal van el­látva. A biztosító zárat azonfelül úgy is képezhetjük ki, hogy zárnyelvét a toló­reteszeket záróhelyzetükbe szorító és vé-25 güket ezen helyzetben megtámasztó ék­alakú fejjel látjuk el. A mellékelt rajz ezen két foganatosítási példát mutatja be, nevezetesen az 1. ábrán függőleges metszetben, a 80 2. ábrán pedig elülnézetben. A 3. ábra a második foganatosítási pél­dának függőleges metszete. A feltüntetett foganatosítási példa sze­rint az egyik (a) ajtószárnyba szokásos 85 módon elhelyezett és a (b) szemöldökfa megfelelő (c) kivágásába hatoló (d) toló­retesz (e) perselyének záró helyzetével (1. ábra) szemben a másik (í) ajtószárnyban, egy tetszés szerinti (g) biztonsági zár van elrendezve. Ezen biztonsági zárnak (h) iO zárnyelve egy hengeres (i) toldattal van ellátva, mely záráskor az (e) perselybe hatol, miáltal a tolóretesz záró helyzeté­ben biztosan rögzítve van. Maga a (g) biztonsági zár előnyösen csak akkor mű- í5 ködtethető (zárható be), ha az (e) per­sely az (i) toldattál áll szemben, vagyis midőn az (a) ajtószárny el van rete­szelve. Ezen körülmény tehát mindenkor figyelmeztet arra, vájjon az elreteszelés- 50 megtörtént-e vagy sem. A 3. ábrán bemutatott foganatosítási alak szerint a (g) biztonsági zár (h) zár­nyelve előnyösen egy ékálákú (k) fejjel van ellátva, mely a, (d) tolóreteszeknek 55 ezen fej előtti szabad végeit egymástól eltávolítja, azaz zárás alkalmával záró helyzetükbe szorítja és egyidejűleg meg­támasztja, úgy hogy azok záró helyzetük­ben rögzíttetnek. 60 Szabadalmi igények: 1. Szárnyas ajtók tolóreteszének elzárá­sára szolgáló biztonsági zár, jellemezve azáltal, hogy a zárnyelv a tolóretesznek ^ kézzel való mozgatására szolgáló szoká- 65 sos perselyébe hatoló hengeres toldat­tal van ellátva. 2. Az 1. igénypontban védett biztonsági zár foganatosítási alakja, jellemezve az­által, hogy a zárnyelv a tolóreteszeket 70 záró helyzetükbe szorító és belső vé­geiket megtámasztó, ékalakú fejjel van ellátva. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents