83406. lajstromszámú szabadalom • Javítás acélsodrony ágybetéteken

Megjelent 1934. évi juliu s li ó 2 -án . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83406. SZÁM. — XVJ/f. OSZTÁLY. Javítás acélsodrony ágybetéteken. Prohászka János fémbutorgyáros Budapest. Pótszabadalom a 71356. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1921. évi május hó 5-ike. A 71.356. számú törzsszabadalomból egy oly acélsodrony ágybetét vált ismeretessé, melynél a rugalmas fekvőfelületet egy­mástól kellő távolságra, hossz- és kereszt-5 irányban elhelyezett és a kereten tetszés szerinti módon megerősített, több egy­másba font spirálisból álló hevederszerű szalagok mint felületelemek alkotják. Jelen találmány tárgyát az ily acélsod-10 rony ágybetéteken eszközölt további javí­tások képezik, melyeknek célja egyrészt abban áll, hogy az ágybetétnek szerszám nélkül való könnyű összeállítását és szét­szedését tegyék lehetővé, másrészt pedig 15 a rendes megterhelésnél jóval nagyobb terhelésre is alkalmassá tegyék. A könnyű szétszedhetőséggel természetesen az ágy­betét könnyű tisztántarthatása is együtt­jár. 20 A találmánybeli javításokkal ellátott ágybetét egy példaképpeni foganatosítási alakja a mellékelt rajzon látható és pe­dig az 1. ábrán axonometrikus ábrázolás mel-25 lett. A 2. ábra a fekvőfelület és a keret egyik sarkát felülnézetben nagyobb léptékben mutatja be. A 3. ábra a fekvőfelület alatt elhelyezendő 30 rugócsoportot ugyancsak axonometrikus ábrázolásban tüntet fel. A 4. ábrán a fekvőfelületet alkotó szalagok végein megerősített pántot felülnézetben tünteti fel, míg az 85 5. ábrán a keret keresztmetszetben lát­ható a szalagok beakasztására szolgáló fejes csavarral. A bemutatott foganatosítási példa sze­rint a (3) hosszoldalakból és (1) kereszt­oldalakból álló keret úgy van kiképezve, 40 hogy az szerszám nélkül összeállítható, 111. szétszedhető. Ezen célból az (1) ke­resztoldalak végein célszerűen Z-alakú (4) lemezek vannak megerősítve, a (4) hosszoldalak végei közelében pedig két- í5 két L-aLakú (2) lemez, mely utóbbiak az <1) keresztoldalak végeit két oldalról köz­refogják és így azokat helyzetükben biz­tosítják. Az (1) keresztoldalak végein meg­erősített Z-alakú (4) lemezek a (3) hossz- 50 oldalak felvételére szolgálnak és azoknak egymáshoz való közeledését meggátolják. Az egymásba font spirálisokból képe­zett. hevederszerű (7) szialagok végein (6) pántok vannak megerősítve (2. és 4. ábra), 55 mely utóbbiakban előnyösen hosszúkás és egyik végükön kiöblösödő kivágások van­nak kiképezve, melyeknél fogva ezen pán­tok a kereten megerősített fejes (5) csava­rokba beakaszthatók. Fejes csavarok he- 60 lyett alkalmazhatunk fejes csapokat, hor­gokat vagy efféléket is. Hogy az ágybetétet túlságos nagy meg­terhelésekre is alkalmassá tegyük, a fekvőfelületet alkotó (7) szalagok alatt az 65 ágyoldalak ismert tartóléceire felfektetett kereten elrendezett tölcsérrugó-csoportot helyezünk el, mely a fekvőfelületet alá­támasztja és a terhelés egy részét rugal­masan átveszi. Az ilyen tölcsérrugó-cso- 70 portok (3. ábra) számát a mindenkori igénybevétel szabja meg. Azáltal, hogy az ágybetétet szerszám nélkül könnyen szétszedhető elemekből

Next

/
Thumbnails
Contents