83396. lajstromszámú szabadalom • Forgómotor

Megjelent 1934. évi julius lió 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 83396. SZÁM. — Vd/1. OSZTÁLY. Forgó motor. Marks Edward Károly Róbert magán mérnök London. A bejelentés napja 1921. évi március hó 30-ika. Nagybritanniai elsőbbsége 1918. évi julius hó 18-ika. Jelen találmány azon forgó motorok, vagy általában forgó gépek típusára vo­natkozik, melyekben egy forgó rész egy helytálló részben forgathatóan van 5 ágyazva és több dugattyúval van felsze­relve, melyek a helytálló részben levő gyűrűalakú kamrában körülfutnak. A helytálló rész forgó támaszokkal van el­látva, melyek kivágásai a dugattyúk el-10 haladását lehetővé teszik, azonban a du­gattyú áthaladása után a dugattyú pá­lyáját elzárják. A találmány célja általában ezen gép­típus szerkezetét megjavítani és különö-15 sen a mozgó részek számát a minimumra csökkenteni; célja továbbá lökésmentes átkormányzást biztosítani, mely szükség esetén bármely távolabb fekvő helyről is eszközölhető; egy kézzel működtethető a 20 gőzelzárást szabályozó egyszerű mecha­nizmust létesíteni; szabad és ellenállás­mentes kibocsátószerveket létesíteni, me­lyek a visszahatást kiküszöbölik, és víz­nek bármely csekély összegyűlését meg-25 gátolják, ami a gép törését okozhatná; a forgó részek oly elrendezése, hogy súr­lódó részeinek átbocsátó hézagai pontosan beállíthatók, úgy, hogy kopások meggá­toltatnak, ellenben a csapágyakon kívül 80 ©gyeb részek kenése fölöslegessé váljék; eszközök létesítése, melyek a szelep hely­zetét önműködően jelzik, úgy, hogy a gép­kezelő láthatja vájjon a szelep az indítás­hoz, megállításhoz vagy átkormányzáshoz 55 van-e beállítva, vagy ha a gép menetköz­ben van, a megállítás helyzetét-lehet meg­állapítani. Ezen célok szemelőtt tartásával a talál­mány a forgó dugattyúrész és a forgó tá-10 mászok elrendezésére és szerelésére is vo­natkozik, ezenkívül a gőzbebocsátó és ki­bocsátó szelep különleges szerkezetére, to­vábbá ezen szelep mozgató eszközeire, hogy hirtelen átkormányzás váljék lehe­tővé és végül a szeleppel összekötött jelző- 45 berendezésre. A csatolt rajzokon a találmány szerinti gép egy kiviteli alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a gép függélyes hosszmetszete, a 2. ábra V—Y vonala mentén. A 50 2. ábra a gép keresztmetszete az 1. ábra X—X vonala szerint. A 3. ábra a gép függélyes hosszmetszete a gőzszelep módosított mozgató szerkezeté­ve] és egy rugalmas kapcsolással. A 55 4. ábra a kiszerelt gőzszelep egy részé­nek távlati nézete. Az 5. ábra a rugalmas kapcsolás elölnézete, mely a 3. ábrán hosszmetszetben látható. A 6. ábra a dugattyútárcsa és a dugattyúk 60 módosított alakjának részben metszett ol­dalnézete. A 7. ábra egy kiszerelt forgó-támasz oldal­nézete. A 8. ábra a változó expanziót biztosító nyí- 55 lások elrendezésének vázlatos alaprajza. A 9. ábra ezen nyílások egy módosított alakjának vázlatos alaprajza. A 1(J. ábra a gép átkormányzó szerkezeté­nek oldalnézete, mely a gépnek egy hajó 70 hídjáról való átkormányzását teszi lehe­tővé és azonkívül a szelep-jelző nézete. Hivatkozva az 1., 2. ós 3. ábrákra (A) egy helybenálló hengeres köpenyt jelöl, mely egy üreges (C) dugattyú-tengely szá- 75 mára (B) csapágyakat és forgó támaszok vagy (D) hengerfejek számára való csap­ágyakat hord; a hengerfejek száma cél­szerűen három, melyek egymástól 120°-nyi szög alatt vannak elrendezve, úgy hogy a 80

Next

/
Thumbnails
Contents