83387. lajstromszámú szabadalom • Berendezés áramló víz vagy folyadékok által magával vitt lomboknak, törmelékeknek vagy nagyobb szilárd testeknek önműködő kiválasztására

Megjelent 1934. évi julius lió 2-án. MAGYAR KIRÁLY í SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 83387. SZÁM. — XV/e. OSZTÁLY. Berendezés áramló víz vagy folyadékok által magával vitt lomboknak, törmelékeknek vagy nagyobb szilárd testeknek önműködő kiválasztására. Guiu Ernest Alphonse Laurent mérnök Prats de Molls. A bejelentés napja 1913. évi február hó 12-ike. Franciaországi elsőbbsége 1912. évi február hó 17-ike. Jelen találmány tárgya berendezés, mely szűrőfalakkal van ellátva, melyek­nek legalább egyike mozgatható és meg­felelő alakkal, mérettel és kiképezéssel » bír, miáltal lehetővé teszi, hogy áramlás­ban levő víz vagy folyadékok által magá­val vitt lombok, törmelékek vagy szilárd testek önműködően kiválasztassanak, anél­kül, liogy gereblyéket, vagy rőzsegátakat, i vagy hasonlókat kellene alkalmazni. Ezen célt elemek egy csoportja által éri el, melyek némelyikének azon képességén kívül, hogy az eltávolítandó testeket kifelé terelik, magában a folyadékban bizonyos irányú áramokat létesítenek, melyek falak ellenében vagy azokon áthaladnak, mely áramok a szilárd részeket különválaszt­ják, összegyűjtik és eltávolítják és pe­dig állandóan vagy időközönként nyi­tott nyílásokon át önműködően vagy ve­zérelve. Az elvek, melyek ezen készüléket meg­különböztetik, a következők: A szűrőfalak által visszatartott testek eltávolítására semmiféle mechanikai elem nem szükségeltetik. A szűrőfalak felülete, mely ezen testeket visszatartja, sohasem jön érintkezésbe az ezen testektől már elkülönített vízzel. A különválasztás és eltávolítás munká­ját kizárólag az áramló víz eleven ereje által létesített áramok végzik, mely ára­mok az eltávolítandó testekre közvetlenül hatnak, más szóval keféknek vagy gereb­lyéknek közreműködése nélkül. Ellenkezőleg a mozgó szűrőfalak mozga­tására, valamint a szárnyak vagy a nyílá­sok elzárására való csappanok vezérlésére szükséges munka a készüléktől független elemek által, habár szintén az áramló fo- 40 lyadék által hajtva, vagy pedig egy ide­gen erőforrás által végeztetik. Összefoglalva, a vízben úszó eltávolí­tandó testek egy szürőfalhoz tapadnak, mely azokat egy pontra viszi, ahol egy 45 ezen folyadék által létesített áram, mely a jelzett falat keresztezi, ellenkező irány­ban. azokat a faltól elmossa, hogy azután vagy közvetlenül kivezesse, vagy egy de­kantáló kamrába vezesse, ahonnan utóla- 50 gosan eltávolíttatnak. A csatolt rajz példaképen egy forgó, végén kúpos, hengeres szűrőráccsal bíró berendezést, mutat, mely egy csatornában van elrendezve és a folyadék által magá- 55 val hozott levelek és kisebb úszó testek el­távolítására szolgál. Az 1. ábra a készülék összelrendezését fölül­nézetben mutatja. A 2. ábra a vízfolyás szerint felső rész met- 60 szete egy vízszintes átmérő mentén. A 3. ábra a jobboldalról tekintett oldalné­zet, mely egyes részeket metszetben, egyes részeket pedig nézetben mutat, az eltávolí­tott jobbfal a készüléket és a balfalat lát- 65 tatja. A 4. ábra a folyás irányában a felső oldal nézete. A falazott vagy más alkalmas anyagból készült (1) zsilipfal (1—4. ábrák) a csa- 70 torna (2) és (21 ) falait harántirányban összeköti és egy nagy köralakú (3) nyílást képez, melyen át a tisztítandó víz az áram­lás irányában a szitadobba léphet. Az (1) zsilipfal továbbá egy kis négyszögletes (4) 75 vályút képez (4. ábra), mely a lomboknak

Next

/
Thumbnails
Contents