83381. lajstromszámú szabadalom • Fékszerkezet karékpárok számára

Megjelent 1934. évi ju lius hó 2-án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83381. SZÁM. — XX/C. OSZTÁLY. Fékszerkezet kerékpárok számára. Altorfer Rudolf kereskedő Schwendi-Bauma. A bejelentés napja 1922. évi június hó 26-ika. Svájci elsőbbsége: 1921. évi július hó 16-ika. Jelen találmány tárgya kerékpárokhoz való fékszerkezet, melynél a fékszalag az egyik kerékkel együttforgó féktárcsához simul. t 5 A találmány tárgya a mellékelt rajzon van. feltüntetve, és pedig az 1. ábrán a kerékpár egy része a fék­szerkezettel együtt oldalnézetben vázlato­san látható, a 10 2. ábrán a fékszerkezet oldalnézetben, míg a 3. ábrán a 2. ábrának egy része felül­nézetben. A 2. és 3. ábrák nagyobb lép­tékben vannak kirajzolva. 15 Az egyik (1) kerékkel, célszerűen en­nek agyával egy (2) féktárcsa alakjában egy forgástest van összekötve, mely kö­rül (11) béléssel ellátott (3) fékszalag van fektetve. A (20) vázon egy (27) szorító-20 pofa van oldhatómódon megerősítve, mely egy vízszintes (28) csapot hord. Ezen csa­pon egy egyenlőtlen karú (29, 30) emelő van foroghatóan ágyazva. A (30) kar hosszabb, mint a (29) kar. A (29) kar 25 alsó részén a (3) fékszalag (31) vége, a (30) kar alsó részén pedig a (3) féksza­lag másik (32) vége van csuklósan be­kapcsolva. A (30) karral a (21) vonóközeg van összekötve, mely a kormányrúd egy 80 pontjáról működtethető. Egy acélból ké­szült tekercsrugónak (33) menetei a (29, 30) emelő (28) forgáscsapján foglalnak he­lyeit és egyik (34) vége az emelő hosz­szabb (30) karját nyomja, másik (35) }5 vége pedig a (27) szorítópofára lámasz­kodík. Ha a (21) vonóközeget meghúzzuk, ak­kor a (30) kar a (34) rugóvég nyomása ellenében felfelé, a (29) emeiőkar pedig lefelé forog el. Ennélfogva a fékszalag 40 mindkét végén egyidejűleg húzás áll elő és a menet közben rendes körülmények között a (34) rúgóvég által a (2) féktár­csától távol tartott szalag rugalmasan ezen (2) féktárcsához szoríttatik. A (2) féktár- 45 csát gyűrű alakjában is kiképezhetjük, melyet a küllőkön erősítünk meg. Szabadalmi igényék: 1. Fékszerkezet kerékpárok számára, jel­lemezve azáltal, hogy a fékszalag az 50 egyik kerékkel együttforgó féktárcsára támaszkodik. 2. Az 1. igénypontban védett fékszerke­zet foganatosítási alakja, jellemezve az­által, hogy egy a vázon oldhatóan elren- 55 dezett szorítópofán egy kétkarú emelő foroghatóan van ágyazva, melynek két. karján a fékszalag két vége van meg­erősítve és melynek egyik karja a fék­szalag működtetésére szolgáló szervvel go van összekötve. 3. Az 1. és 2. igénypontokban védett fék­szerkezet foganatosítási alakja, jelle­mezve azáltal, hogy az emelőnek két karja egyenlőtlen hosszú, hogy továbbá 65 egy a forgáscsap körül tekercselt rugó­nak egyik vége az emelő hosszabb kar­jára gyakorol nyomást, másik vége pe­dig a szorítópofára támaszkodik, mimel­lelt a működtető szerv felülről a hosz- 70 szabb emelőkarra hat. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents