83380. lajstromszámú szabadalom • Folytonos mozgású film vetítése mozgó sík tükörrel

Megjelent 1934. évi julius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83380. SZÁM. — IX/li. OSZTÁLY. Folytonos mozgású film vetítése mozgó síktükörrel. Mucsi Sándor gépész Kecskemét. A bejelentés napja 1922. évi március hó 17-ike. A jelen találmány célja folytonos moz­gásban lévő filmek vetítése oly módon, hogy a mozgás folytonosságát nem sza­kítjuk meg, hanem egy periodikusan 5 mozgó síktükör alkalmazásával a film és tükör mozgását úgy kombináljuk, hogy eredőképen egy helybenálló képet ka­punk. E találmány előnyei: a) állandó mozgásban lévő film rongálódása sokkal 10 csekélyebb, mint a periodikusan előre mozgatott filmé; b) a megvilágítási viszo­nyok is kedvezőbbekké lesznek a tükröt mozgató vezérlőtárcsa oly kiképzése által, hogy minden egyes filmkockát előrehala-15 dásának 8 /io-ed része alatt a tükör kiséri és így a megvilágított film vetíttetik, míg a tükör vi'sszamozgaitására szánt idő, vagyis azon idő, mely alatt a fényzár takar, az egész filmkocka útjának 2 /io-ed 20 része; c) végül az egész szerkezet a töb­biekkel szemben sokkal egyszerűbb és kevésbbé kényes megoldást ad. A találmánybeli szerkezet és működése a következő: 25 Az (1) fényforrásból a (2) gyűjtőlen­csén át jövő fénysugár a filmnek (3) pont­ját megvilágítva a (4) filmkapun és a (4a) objektíven át az (5) mozgótükörre, innét pedig a (6) álló tükrön át a (7) vászonra 30 vetíttetik. A film előre mozgatását a (8) fogazott dob végzi, amellyel közös ten­gelyre van a (9) fogaskerék erősítve. A (9) fogaskerék a (10a) és (10b), valamint a (11) fogaskerék segélyével a (12) ten-35 gelyre erősített (13) tárcsát tartja állan­dóan forgó mozgásban. A (13) tárcsa ki­vágásában mozog a (14) csap, mely a (15) kar segélyével az (5a) tengelyre erősített (5) tükröt mozgatja el úgy, hogy a film előrehaladása alatt a (3)-mal jelzett pou- 40 ton átmenő és a tükrökön át a (7) vá­szonra vetődő fénysugár mindig ugyan­azon helyre esik. A rajzon a filmnek (3)-iimil jelzett pontja három egymásután következő (31 , 3n , 3i n ) helyzetben van fel- 45 tüntetve, melynek megfelelő tükörállások (5T , 51 1 és 5i n )-al vannak jelezve. (16) ve­zető görgők, a film vezetéséhez. Szabadalmi igények: 50 1. Folytonos mozgású filmkép vetítését szolgáló készülék, a film előrehaladásá­tól függően mozgatott, periodikus mozgást végző síktükörrel, jellemezve 55-azáltal, hogy a kép-ablakban előre­haladó filmképet átvilágító fénysugár az objektíven áthaladva, a megfelelően .állványozott tengely körül periodiku­san mozgó síktükörbe, innét a felette 60 levő mozdulatlanul álló tükörbe, ebből pedig a vetítő ernyőre kerül. 2. Az 1. igénypont szerinti készülék ki­viteli alakja, jellemezve azáltal, hogy ia síktükör periodikus mozgatása, egy 65-a tükör tengelyével összekötött rúd és a film előrehaladásának megfelelő se­bességével forgatott kényszerpálya­hengerrel történik. 3. Az 1., 2. igénypont szerinti készülék 70 kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a tükröt mozgató henger úgy van el­készítve, hogy a függőleges tengelyen forgó henger oldalába csavarmenet­szerű egyenletes emelkedésű horony 75 van vágva, mely azonban a henger ke­rületének "/io-ed részén megy körül, a a/io-ed részén pedig az előző menet-

Next

/
Thumbnails
Contents