83358. lajstromszámú szabadalom • Rotációs szivattyú

Megjelent 1934. évi julius hó 188-án . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83358. SZÁM. — XXI/c. OSZTÁLY. Rotációs szivattyú. Gruber Gusztáv vízvezeték-berendező Budapest. A. bejelentés napja 1921. évi julius hó 1 je. Jelen találmány tárgyát rotációs szi­vattyú alkotja, mely az eddigelé ismere­tessé vált ilynemű szivattyúkkal szemben főként egyszerűségével és biztos működé-5 sével tűnik ki. A találmánybeli rotációs szivattyú egy példaképeim foganatosítási alakja a mel­lékelt rajzon látható, nevezetesen az 1. ábrán keresztmetszetben, a 10 2. ábrán pedig hosszmetszetben. A bemutatott foganatosítási alak szerint a szivattyúnak (a) tokjában és (b) csa­varanyák segélyével megerősített (c) fe­delében a (d) tengely foroghaLóan van 15 ágyazva. Ezen tengely a szivattyú hen­geres vagy célszerűen ovális belső teré­hez képest excentrikusan van elrendezve (1. ábra). A (d) tengelyre egy (e) du­.gattyúlest van felékelve, mely sugaras (f) 20 hornyokkal van ellátva. Ezen hornyok­ban (g) tolattyuk vannak mozoghatóan el­rendezve, melyeknek pontosan megmun­kált külső és sugárirányú keskeny oldalai a szivattyú-tok belső (h) köpenyfelülcté-25 vei, illetve az (a) tok és (c) fedél belső homloklapjával állandóan érintkezésben vannak, azaz forgás közben ezen felülete­ken súrlódnak. ! Az (f) hornyok fenekén előnyösen (i) 30 lemezrugók vannak elrendezve:, melyek a (g) tolattyukat állandóan a (h) köpeny­felülethez szorítják. A (h) köpenyfelület és a (g) tolattyuk külső keskeny oldalai, közötti tömítést a tolattyúlapok forgatása 35 alkalmával fellépő centrifugális erő ked­vezően befolyásolja. Ila már most a (d) tengelyt a vele (k) tárcsa segélyével kapcsolt, a rajzon azonban fel nem tüntetett motor, pl. elektromotor segélyével az (x) nyíliránj'- 40 ban forgásba hozzuk, akkor a szivattyú (a) tokjával egy darabot alkotó (1) cső­toldaton keresztül folyadékot szivalunk be és ezt az (m) csőtoldaton, keresztül ki­szorítjuk. Az 1. ábrán feltüntetett hely- 45 zet szerint ugyanis az alsó és az ettől jobbra eső (g) tolaltyú, valamint a szi­vallyú-tok és fedél által bezárt (n) tér az (x) nyílirányban való forgatáskor fo­kozatosan növekedik, miáltal az (1) cső- 50 toldatban szívó hatás áll elő. A beszívott folyadékmennyiség azután a két tolattyú között körpályán mozgatva az (m) nyomó­cső elé kerül, hol az ellenkező folyamat megy végbe, vagyis az említett tér [jelen 55-esetben az (o) tér] fokozatosan csökken, miáltal a folyadék az (m) csőtoldatba nyo­mat ik ki. A fentiekben ismertetett szivattyúnak a centrifugális szivattyúkkal szemben az a 60' nagy gyakorlati előnye, hogy a szállítandó folyadékot a fordulatszám növelése nélkül tetszőleges magasságra nyomhatjuk. Du­gattyus szivattyúkkal szemben pedig a gyakorlati előny a mozgó szerkezeti ré- 65. szeknek állandó egyirányú forgásában és így a folyadék-szállítás folytonosságában, illetve a lökések megszűnésében jelent­kezik. Világos, hogy a fentiekben ismertetett ro- 70' tációs szivattyú egyes részeinek kiképzésé­ben jelen találmány keretén belül számos változtatás eszközölhető. Szabadulnii igények: 1. Rotációs szivattyú, jellemezve a szi- 75 valtyú-tok furatához képest excentriku­san ágyazott tengely, erre felékelt oly

Next

/
Thumbnails
Contents