83348. lajstromszámú szabadalom • Körforgó gőzgép

Megjelent 1934. évi julius hó 168-án . KA6TAR ITIRlliYI ^jjjj^ SZABADAL5 n BIRÓSÁO SZABADALMI LEÍRÁS 83348. SZÁM, — Vd/1. OSZTÁLY. Körforgó gőzgép. Weber Walter esztergályos Wernig-erode. A bejelentés napja 1922. évi szeptember hó 27-ike. Jelen találmány tárgya ide-oda mozgó alkatrészek nélkül működő körforgó gőz­gép, melynek az 1. ábra nézetét és részbeni metszetét mu-5 tatja a 2. ábra C—D vonala szerint, a 2. ábra metszet az 1. ábra A—B vonala szerint, a 3—5. ábrák részletet mutatnak három­féle nézetben, a 10 6. ábra metszet a 7. ábra E—F vonala szerint, míg a 7. ábra a 3—5. ábrákon feltüntetett ré­szekből összeállított nyomószárnyak felül­nézetét mutatja. 15 A körforgó gőzgép gyűrűalakú (1) ház­ból áll, melyet kétoldalt a (2, 3) fedők ha­tárolnak, melyekben központkivülien ül a (4) tengely, a rajta központosán ülő (5) ko­ronggal, mely alsó részével az (1) házat 30 súrolja. Ezen helyen az (1) házba a (6) tö­mítőlap van beeresztve, mely a (8) csavar­ral szabályozható (7) rugó hatására, tömí­tetten fekszik neki az (5) korongalakú testnek. Az (5) testben sugárirányú (9) be-25 vágás van, melyben a (10) nyomószárny van sugárirányban mozgékonyan elren­dezve. Ez sokféleképen történhetik. Jelen példánál ezen nyomószárny négy darab (11) szögletből áll (3—5. ábrák) melyeknek J0 szabad végein együttműködő (12) lépcső­szerű beugrások vannak, miáltal 6. ábrán látható módon két ilyen szögletdarab egy négyszöggé egyesíthető, melyek közé (15) rugót iktatunk, mely a szögletdarabokat $5 egymástól távolítani igyekszik,< míg azok a rugó ellenében úgy hossz-, mint kereszt­irányban egymáshoz közelíthetők. Két ilyen szögletdarabpárnak a 7. ábrán lát­ható módon való összeillesztése által és t0 azoknak két oldalról a (13) burkolóleme­zekkel való beborítása által létesítjük a 2. ábrán látható nyomőszárnyat, mely a (9) résbe van beillesztve, melyben kotyogás ellem ezen nyomószárnyat a (14) rugók biz­tosítják! anélkül, hogy a nyomószárnyak 45 sugárirányú mozgékonyságát befolyásol­nák. Az (5) forgástest kerületi szélén (16) tömítőgyűrűk vámnak, mélyek a rugóhatás alatt álló (17) gyűrűkben mozognak. A (4) tengely a rugóhatás alatt álló (18) golyós 50 csapágyakban mozog és (19) tömszelencén át kinyúló végén ül a (20) lendítőkerék. melynek súlya egyenlőtlenül van elosztva olykép, hogy a lendítőkeréik az (5) testek holtpontján átsegíti. A (6) nyomó- és tö- 55 mítődarab két oldalán van a (21) gőzbe­vezető és (22) igőzkiömlőnyílás elrendezve. A (21) csövön át beáramló gőz nekife­szül a (10) nyomószárnynak és annak köz­vetítésével forgatja az (5) testet és (4) ten- 60 gelyt. Midőn a (10) nyomószárny elhalad a (22) gözkiömlő nyílás felett, úgy a fá­radt gőz azon át kiömölhetik, A (22, 21) nyílások közötti holtponti helyzetén a (10) nyomószárnynak az (5) forgástestet a (20) 65 lendítőkerék segíti át. Mihelyt a (10) nyo­mószárny túlhaladt a (21) gőzbeömlőnyí-Iáson, úgy megint a gőz ereje mozgatja, azt tovább. Az (5) testnek rugalmasan nekiszoruló (6) tömítőlap megakadályozza, 70 hogy a friss gőz a (21) csőből közvetlenül a (22) gőzelvezetőcsőbe áramolhassék át. Az (5) test körforgása alatt a hozzá képest excentrikus (1) ház vezérli a (10) nyomó­szárnyat, mely mindenkor kitölti az (5) "5 test és (1) ház közötti teret. Szabadalmi igények: 1. Körforgó gőzgép, jellemezve egy henge­res (1) házban központkivülien, forgat-

Next

/
Thumbnails
Contents