83339. lajstromszámú szabadalom • Berendezés melyeknek segélyével kis összegekre őpített ellenörző pénztárak nagy összegek kimutatására és lajstromozására használhatók

Megjelent 1934. évi julius hó 138-án. MAGYAR KIRiLYf SZABADALMI BIRÓSÍG SZABADALMI LEIRAS 83339. SZÁM. — VII/c. OSZTÁLY. Berendezés, melynek segélyével kis összegekre épített, ellenőrző pénztárak nagy összegek kimutatására és lajstromozására használhatók. National Regisztráló Pénztárak Terjesztési Vállalata Purt Ernő cégr Budapest. A bejelentés napja 1922. évi augusztus hó 9-ike. Az árucikkeknek minden téren bekö­vetkezett nagy arányú megdrágulása eredményezte, hogy a régi, háború előtti árviszonyoknak (megfelelően szerkesztett , ellenőrző pénztárak immár nem elégítik ki a legtöbb kereskedő igényeit. Az ellen­őrző pénztáriaknak oly módon váló átépí­tése, hogy a különböző rendszerű pénztá­raknál egy vagy két új számjegyhelynek l (pl. a százasoknak, ezreseknek, stb.nnek) megfelelően a billentyűzetből, a mutató-, összegező- és nyomtatószerke zetbő 1 egy vagy két pótsorozatot iktatnánk be, sok munkát és anyagot igényelne és ennél­» fogva nagy költséggel járna. De igen. gyakran az ily beiktatás helyszűke miatt, lehetetlen is volna. Jelen találmány tárgyát oly berendezés alkotja, mely rendkívül egyszerű módon ) lehetővé teszi a kis összegekre épített, el­lenőrző pénztáraknak nagy összegek mu­tatására, lajstromozására és lenyomtatá­sára való felhasználását. Ezen célból a felső jelzőkészüléken, mely > a vevőnek a fizetendő összeget mutatja, továbbá a számlálóművön, mely az össze­gező készülék által megállapított, ugyan­azon összeget adja, végül a nyom­tatókészülékeii, mely a vevőnek átadandó D papiros- vagy kartonszalagra a fizetett összeget rányomja, egy-egy 0 (nulla) szám­jeggyel ellátott, merev és a billentyűzettől független szervet akként erősítünk meg, hogy az említett pénztárrészeken minden 5 egyes mutatott, regisztrált és lenyomta­tott összeghez mint utolsó számjegy egy 0 csatlakozik, vagyis a mutatott és le­nyomtatott összeg ezáltal tízszeresen na­gyobb lesz. így pl. az eddigi ellenőrző pénztáraknál, 40 melyek négy számjegyre voltak beren­dezve, a legnagyobb jelezhető és lenyom­tatható összeg 9999 volt és amennyiben a pénztár (a \koronapénznemnek 5 megfelelő jelzésekkel volt ellátva, a mutató és nyom- 45 látókészülék, mint legnagyobb összeget csak Kor. 99.99, azaz kilencvenkilenc ko­rona 99 fillért jelezhetett, illetve nyomtat­hatott le a papírszélvényre. Ezt úgy ér­tükí el, hogy az egyes számhely 1—9. ter- 50 jedő számai után egy pontot alkalmaz­tunk, illetve véstünk a mutatóhengeren, illetve nyomtatókorongon. Az új berende­zés szerint már most a századosnak meg­felelő számhelyen egy mozdulatlan 0-t al- 55 kalmazunk és a tizedespontot egy hellyel hátrább helyezzük el, miáltal a négy szám­jegyre berendezett, régi ellenőrző pénz­tárral módunkban áll Kor. 999.90-t mint legnagyobb összeget jelezni és lenyom- 60 tatni. Ha azonban a régi pénztárnál a százado­sokat, vagyis az egyes filléreket jelző hen­gerek vagy korongok mögött a fentiekhez hasonló módon egy oly merev szervet re<n- 65 deznünk el, melyen a fillérek jelzésére „ .00" vagy „ . " jelzés van alkalmazva, illetve kivésve, akkor a legnagyobb je­lezhető és lenyomtatható összeg Kor. 9999.00 vagy 9999.— lesz. A pénztár tehát 70 százszorosan nagyobb összegek jelzésére és lenyomtatására használható fel, mint annakelőtte. A különbség tehát az, hogy míg a régi

Next

/
Thumbnails
Contents