83324. lajstromszámú szabadalom • Surlódási gürfülő áttevőmű ugyanazon irányban forgó tengelyekhez

Megjelent 1934. évi julius hó 125-án. MAGYAR KIRÁLYI jKggBL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83323. SZÁM. — Vll/tl. OSZTÁLY. Hordozható vetítőkészülék. Dupuis Charles mérnök Charenton. A bejelentés napja 1913. évi december hó 2-ika. Nagybritániai elsőbbsége 1913. évi május hó 16 ika. A találmány álló- és mozgóképek vetí­tésére, szolöáló készülékekre vonatkozik, a készülék összes részei összetolhatok és egy talapzatot alkotó szekrényen vaninak el-5 rendezve, mely levehető fedéllel takarható be olymódon, hogy lehetői kis tért igénylő elrendezést kapunk, könnyű szállítás és kényelmes és gyors kezelés céljából. A találmány t'őjellemzője abban áll, hogy 0 a vetítőszalag (mozgóié nyképfilm vagy álló és egymástól független, képekkel ellátott szalag) vízszintes irányban, vízszintesen el­rendezett vetítőablák előtt eltolódik és a világítást oly fényforrás szolgáltatja, mely-5 nek sugarai a képen, fölülről lefelé merő­legesen haladnak át és azután vetítés cél­jából vízszintes irányba tereltetnek el. Ezt az elterelési egy reflexprizma által érjük el, mely a készülék fedelében, az objektív 0 előli vízszintes irányban vau elrendezve. Ha nagyon rövid, gyújtótávolságú objek­tívet alkalmazunk, ez előnyösen a prizma elolt függélyesen lehet elrendezve. A fény­forrás, ill. villamoslámpa, acetilénlámpa,; 5 vagy hasonló fénysugarai mindenekelőtt hűtés céljából víztartályon mennek át. A víztartály felső része a folyadéktükör moz­gásának elkerülése és a melegítés okozta gázbuborékoknak a kerület felé váló tere­iO lése céljából az alsó oldalán domború lencsével van lezárva. A mellékelt rajz 1. és 2. ábráin a ta­lálmány tárgya példaképen veit kiviteli alakjában van feltüntetve. 15 A készülék lényegében az (1) szekrény­ből áll1 , mely talapzatot alkot és mellső végén az (la) csappanóajtóval van le­zárva. A szekrény felső oldalát a (2) fém­lap alkotja, mely a készülék többi részeit :0 tartja. A képszalag a szokott módon az (5) karon elrendezett (4) vízszintes ten­gely (3) csévéjéről fejlődik le. Az (5) kar alsó végével a (2) tárcsa (6) tartóján for­gathatóan van ágyazva. A felcsévélő hen­ger hasonló módon van elrendezve és len- 45, gelyét a (9) kar tartja; a (9) íkar a (2) cséve (10) tartóján forgathatóan van ágyazva. A (6) és (10) tartók (12) .ve­zetékeiben eltolható (11) csavarok az (5) és (9) karoknak a munka-, illetve nyu- 50 galmi vagy szállítási helyzetben váló rög­zítésére szolgálnak. A (3) hengerről jövő szailag" a fogazott (13) hengeren halad át, melyhez azt a lengő tartó által alátá­masztott kis (11) hengerek szorítják. Ez- 55 után a szalag hurkot alkot és vízszintes iránybain. egy vezető csatormán halad át, hogy a (16) vetítőablak elé kerüljön,, me­lyet a (2) lap tart. A (2) laphoz a szala­got az ezen lapon lengethető keret szo- 60 rítja. A (16) ablak mögött a szalag a .fogazott (18) henger felett halad át, mely­hez a mozgatható (17) keret kis (19) hen­gerei szorítják. A (20) fémvezetékek a szalagot szokott módon a (16) ablak előtt 65-és után vezetik. A szalag végül egy to­vábbi hurok után a fogazott (13a) henger felett halad át, mely a (13) hengernek megfelelően van kiképezve és szintén a (11a) görgőkkel működik össze, melyek 70 a lengő (15a) tartón vannak elrendezve. Végül a szalag a (7) felcsévélgörgőre ke­rül, mely a később leírandó módon be­folyásollatik. A szalag útja az 1. ábráin a (21) szakadozott vonallal van jelölve. 75 A (22) hajlólengelyen, amelyre a (23) forgaítlyú van ékelve, a (25) tengelyt a (24) fogaskerekek segélyével működteti; a (25) tengelyen a (26) lendítőkerék van el­rendezve. A (25) tengely szakaszos haj- 80

Next

/
Thumbnails
Contents