83310. lajstromszámú szabadalom • Szélmótor

Megjelent 1934. évi július hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83309. SZÁM. — 11/h. OSZTÁLY. Kályha. Radnai József kéményseprő Budapest. A bejelentés napja 1922. évi március hó 18-ika. A találmány tárgya kályha, melynél & gáznemű égéstermékek a kályha belsejé­ben elrendezett füstcsatornákon haladnak keresztül. A füstcsatornák és az azokat 5 határoló légcsatornák a tüzelőanyag me­legmennyiségének gazdaságos kihasználá­sát teszik lehetővé és a fütendő helyiség levegőjének hatásos keringését biztosít­ják. 10 A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképpen vett foganatosítási alakját mutatja. Az 1. ábra a kályhának a 3. ábra I—I vo­nala mentén vett függélyes metszete, a 15 2. ábra az 1., illetve 3. ábra II—II vo­nala mentén vett függélyes metszet, míg a 3. ábra az 1. ábra III—III vonala men­tén vett vízszintes keresztmetszet. A téglalapokkal vagy chamotteibélés-20 sel körülzárt tűztér (l)-gyel, a tüzelő­anyagbevezetőnyílás (2)-vel, a rostély (3)-mal, a hamutér (4)-gyel, a (3) rostély és a (4) liamutér tisztítására szolgáló és a levegőt az (1) tűztér alá vezető ajtó (5)-tel, 25 ezen ajtó beállítható légrését szabályozó, csavarorsóval ellátott kerék (6)-tal van jelölve. Az (1) tűztér feletti (7) térből a gáz­nemű égéstermékek a tűztér jobb- és bal-30 oldalán elrendezett (8a, Sb) oldalcsatorná­kon át a (4) hamutér alatti (9) térbe és onnan a tűztér mögötti (10) csatornán át fölfelé a (11) nyíláson át a kürtőbe áramolnak. 35 A (7) teret a (10) csatornával a (13) csapóajtó útján elzárható (12) csatorna köti össze. A begyújtáskor nagyobb léghuzam léte­sítése céljából a kályha külső oldaláról 40 vezérelhető (13) csapóajtót vízszintes hely­zetébe forgatjuk és ezáltal a (11) nyílást, elzárjuk, mimellett az égéstermékek az (1) tűztérből a (7) téren és a (12) csatornán át közvetlenül a kürtőbe áramolhatnak. Az (1) tűztér és a (10) füstcsatorna kö- 45 zött a (14) légcsatorna van elrendezve, mely a (4) hamutér alatt vezető (15) és (16) légcsatornákkal, az (1) tűztér és a (8a) oldalsó füstcsatorna közötti (17a) légcsa­tornával, az (1) tűztér és a (8b) oldalsó 50 füstcsatorna közötti (17b) légosatornával, továbbá a kályha négy sarkán kiképezett, alu l-f elül nyitott (18) légcsatornákkal van összekötve, melyeken keresztül a fűtendő helyiség levegője a meleghatás következ- 55 tében felfelé száll és ezáltal hatásos lég­keringést biztosít. A kályha (19) fedőlapja és (20) fenék­lapja a (18) légcsatornák felett, illetve alatt áttörésekkel van ellátva. 60 A hátsó (10) füstcsatorna keresztmet­szete a 2. és 3. ábrán látható módon fel­felé a kürtő felé keskenyedik. A (3) rostély egyes rúdelemei L-alakúak oly célból, hogy a levegő ne csak alulról, 65 hanem élőiről is az (1) tűztérbe áramol­hasson. A füstgázok útját a (13) csapóajtó füg­gélyes helyzetében a teljes és szakadozott vonalakkal berajzolt nyilak jelzik. 70 Szabadalmi igények: 1. Kályha, jellemezve a gáznemű égéster­mékeket a tűztér feletti térből a tűztér két oldalán lefelé a hamutér alá és onnan a tűztér mögött felfelé a kürtő- 75 höz vezető füstcsatornarendszer által. 2. Az 1. igénypontban védett kályha fo­ganatosítási alakja, jelemezve a tűzte-

Next

/
Thumbnails
Contents