83298. lajstromszámú szabadalom • Berendezés üveg feldolgozására

Megjelent 1934. évi julius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83298. SZÁM. — XVII/e. OSZTÁLY. Berendezés üveg feldolgozására. Naamlooze Vennootschap Philip's Gloeilampenfabrieken cég* Eindhofen. A bejelentés napja 1921. évi november hó 9-ike. Hollandiai elsőbbsége 1920. évi december hó 4-ike. Az üvegiparban igen gyakran szükséges a folyós üvegnek szállítása. így pl. az olvasztó kemencékből csatornaszerű teste­ken át szokták az olvadt üveget az azt saj-5 toló, fúvó vagy egyébként feldolgozó gé­pekhez táplálni. Az üvegmegmunkáló gépeknek a hígan folyó üveggel érintkezésbe jutó részeit eddig tűzálló agyagból, agyaggal mint 10 kötőszerrel kevert grafitból, vagy más tűz­álló anyagból készítették. Ezen anyagok mindegyikének hátrányai voltak; így pl. a grafittartalmú anyagok némely üvegfaj­tát gázfejlesztés közben megtámadtak, míg 15 a tűzálló agyagból készült tárgyak az üvegben lassanként feloldódtak. A gyakor­latban kitűnt továbbá az is, hogy ezen oldó­dás nem egyenletesen megy végbe a test egész felületén, úgy hogy a felület dur-20 vává válik. Az üvegnek a feldolgozó gépekhez való szállítása közben le kell hűlnie a megmun­kálásra alkalmas hőfokig. Ezen lehűlés közben az üveg oly liőmérsékhatárok közé 25 jut, melyeknél sok üvegfajta a kristályo­sodásra hajlamos. Mennél gyorsabban ha­lad keresztül az üveg ezen veszélyes hő­mérsékeken, annál kisebb a kristályosodás veszélye. Az az üveg már most, mely a 80 tűzállóanyag üregeiben, vagy egyenetlen­ségeiben foglal helyet, aránylag igen las­san mozog, úgy hogy ezen helyeken bizo­nyos idő múlva kristályosodás lép fel. Ismeretes már most, hogy ha egy üveg-35 tömegben kristályosodás lépett fel vala­mely ponton, akkor a kristályosodás gyor­san terjed szét e gócponttól, úgy hogy csak­hamar az egész üvegtömegben kristályok keletkeznek, melynek folytán az üveg a megmunkáláshoz szükséges képlékenysé- 40 gét elveszti. A kristályosodás további ter­jedését csak a hőmérséknek a gyakorlati­lag tekintetbe jövő és használható határo­kon túl, vagy azok alá való módosítása, vagy a tűzálló felületnek egy új sima í5 felülettel való pótlása révén lehet meg­gátolni. Kitűnt továbbá az is, hogy ha a folyós üveg önsúlya vagy mechanikus behatás révén lejtős pályán halad tova, a lejtős 50 pálya falára szívó hatást fejt ki, ami abból állapítható meg, hogy ha a tűzálló anyag kis tömi tétlenségekkel, vagy repedésekkel bír, a tűzállóanyaggal érintkezésbe jutó üvegbe légbuborékok, ill. légcsíkok kerül- 55 nek; minthogy ezek az üveg értékét lénye­gesen csökkentik, tűzálló agyag a fentjel­zett célokra nem használható. Az üveg szívó hatása akkora, hogy még repedésektől mentes tűzálló anyag 60 esetén is képes az erősen égetett anyag pórusain keresztül levegőt magába szívni. Az eddig használatos tűzállóanyagok egy további hátránya az volt, hogy mecha­nikailag kevéssé ellenállók voltak és hő- 65 mérsékváltozásoknál könnyen repedeztek meg. A jelen találmány lényege abban áll, hogy az üveget megmunkáló berendezések­nek a folyékony üveggel érintkezésbe jutó 70 részei fémből vagy fémötvözetből állnak. Ezen fémeknek vagy ötvözeteknek azon sajátsággal kell bírniok, hogy — pl. a vas­sal ellentétben — az olvadt üveggel ne

Next

/
Thumbnails
Contents