83278. lajstromszámú szabadalom • Szigetelő csiga vagy harang elektromos vezetékek szerelésére

Megjelent 1934. évi julius hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 83218. SZÁM. — Vll/g. OSZTÁLY. Szigetelő' csiga vagy harang elektromos vezetékek szerelésére. Schilling: János kereskedő Sopron. A bejelentés napja 1921. évi december hó 23-ika. A jelen találmány olyan szigetelő csi­gára vagy harangra vonatkozik, melynek segélyével elektromos vezetékeket, azok­nak a szigetelő csigákon vagy harangokon 5 kötőfonállal vagy dróttal való eddigi, időtrabló és költséges megerősítése elke­rülésével, az eddiginél hasonlíthatatlanul gyorsabban és egyszerűbben lehet szerelni és egyúttal kifeszíteni. Erre a célra a szi-10 getelő csiga vagy harang, a találmány ér­telmében, egyik oldalán nyitott és szige­telő csigáknál csavar vagy szeg segélyé­vel, szigetelő harangoknál vastartók segé­lyével a falon vagy vezetékoszlopon vagy 15 bárhol megerősíthető szelence gyanánt van kiképezve, mely nyílásának szélén, két, diametrálisan szemközt fekvő bevá­gással van ellátva, mely bevágásokba a megerősítendő vezetékdrót illeszthető be 20 ós egy, a szelencébe beszorítható dugó ék­alakú orra segélyével ott azáltal rögzít­hető, hogy ezen ókalakú orr a drótot az egyik oldalra kiliajlítja. és a szelence falá­nak belső felületéhez nyomja. Ezáltal a !5 drót oly erősen tartatik fogva a szigetelő csigában vagy harangban, hogy még erő­szak alkalmazásával sem húzható belőle ki. Egyszersmind a drótot a végeit fogva­tartó szigetelő csigák vagy harangok közt 80 lévő csigák vagy harangok, a rögzítéssel egyidejűleg, önműködően ki is feszítik, minthogy ekkor a drót, mindegyik csigá­nál vagy harangnál, a majdnem félkör­alakú kihajlásához szükséges hosszúság-35 gal (körívvel) megrövidül. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak két foganatosítási példája van bemu­tatva. Az I. és 2. ábra egy, a találmánynak meg-40 felelő szigetelő csigát (szelencét és dugót) ábrázol a vezeték befogása előtt a veze­tékre merőleges és azzal párhuzamos nó­aetben, ill. a szelencét a vezetékre merő­leges metszetben, a 3. ábra a szigetelő csigát a 2. ábrához 45 hasonlóan a vezeték beillesztése és rögzí­tése után ábrázolja, a 4. ábra metszet a 3. ábra I—I vonala menten és az 5. ábra a szigetelő csigának harangi 50 alakú foganatosítási példáját mutatja részben nézetben, részben a vezeték irá­nyában vezetett függélyes metszetben. A rajzon (a) jelöli a tulajdonképpeni vezetéktartót képező, egyik homlokolda- 55. Ián (fönt) nyitott hengeres szelence gya­nánt kiképezett, tetszőleges szigetelő­anyagból (pl. porcellánból stb.) készült szigetelő csigát, melynek széle két, egy­mással diametrálisan szemközt fekvő (b) 60 bevágással van ellátva, mely bevágások a rögzítendő (c) vezeték befogadására szolgálnak. Az (a) szigetelő csiga (sze­lence) fenekében kiképezett tengely­irányú furat egy (d) megerősítő csavar gg befogadására szolgál, mellyel ,a szigetelő csigát, a szokásos módon, a kívánt helyen, (pl. a falon, stb.) meg lehet erősíteni. A könnyebb kezelhetőség céljából (e1 ) fejjel ellátott (e) hengeres dugó, mely pontosan 70 beillik az (a) szigetelő csiga (szelence) hengeres üregébe, egyik oldalán, a meg­erősítendő vezetékdrót vastagságának megfelelően méretezett (e2 ) kerületi ho­ronnyal van ellátva, és ezen. egyoldali 75 horony alatt, egy ezen horonynak megfe­lelő oldala felé kigörbülő ékalakú (e3 ) orr gyanánt van kiképezve, melynek vége az (e) dugó hengeres részének folytatásába esik, tehát a horonyba befekvő (c) veze- 80

Next

/
Thumbnails
Contents