83275. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kollektoros hátsó géppel dolgozó assynchrongépek szabályozására

Megjelent 1934. évi julius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83275. SZÁM. — Vll/g. OSZTÁLY. Berendezés kollektoros hátsógéppsl dolgozó asynchrongépek szabályozására. Siemens-Sehuekert Werke G. m. b. H. Berlin-Siemensstadt. A bejelentés napja 1921. évi julius hó 27-ike. Németországi elsőbbsége 1920. évi augusztus hó 7-ike. A jelen találmány tárgyát oly szabá­lyozó-gépcsoportok képezik, amelyek lé­nyegileg két részből és pedig egy asyn­chrongépből és egy ezen asynchrongép se-5 kundároldalára kapcsolt kollektoros hát­sógépből állanak. A kollektoros hátsógép az asynchrongéppel lehet mechanikailag kap­csolva (Krámer-féle kapcsolás) vagy pe­dig lehet attól mechanikailag független 10 (Scherbius-féle kapcsolás). Mindezeknél a gépcsoportoknál a szabályozás a legtöbb esetben a kollektoros hátsógép mezejének változtatása által történik. E célból a for­dulatszám változtatására rendesen egy 15 lépcsős transformátort, a helyes fázis be­állítására pedig forgótransformátort al­kalmazunk. Egy ily egyébként ismeretes szabályozó gépcsoportot, amelynél a főmotor és a 20 hátsómotor egymással nincsenek mecha­nikailag kapcsolva, az 1. ábrán tűntettük fel. A jobb áttekinthetőség kedvéért úgy ezen ábrában, mint az összes többiekben is az áramvezetést csak egyetlen egy fá-25 zisra tűntettük fel (a) az asvnchronfőmo­tor, amelynek slipáramait a (d) csúsztató­gyűrűkön át az (1) statorvezetékekkel bíró (g) kollektoros hátsómotor (e) kollek­torkeféibe vezetjük. A kollektoros hátsó-30 gép egy áramátalakítónak egyik felét ké­pezi, mely átalakítónak a kollektoros gép­pel mechanikailag kapcsolt másik fele (c) ugyancsak az (n) hálózatra van kapcsolva. A kollektoros hátsógép mezejét a (t) lép-85 esős transformátor segélyével szabályoz­zuk, amely transformátor az (u) forgó­transformátorral sorosan van kapcsolva. Miként látható, úgy a (t) lépcsős transfor­mátor, mint az (u) forgótransformátor a slipfrequencia áramkörébe vannak beik- 40 tatva, tehát nagy erősségű áramokat kell vezetniök és ennek következtében szerke­zetük nehézkes és drága. A jelen találmány tárgyánál a fent fel­sorolt hátrányokat azáltal kerüljük, ki. 45 hogy a kollektoros hátsógépbe a főgép slipfrekvenciájával bíró gerjesztő áramot egy külön asynchrongerjesztőgépből vezet­jük be. Ebben az esetben az asynchron­gépet, valamely megfelelő áramforrásból 50 oly frekvenciával táplálhatjuk, amely lé­nyegesen magasabb, mint a főgép slipfrek­venciája. Ennél a kivitelnél továbbá a. szabályozó készülékeket az asynchron gerjesztőgép primaroldala elé kapcsolhat- 55 juk be. Célszerűen járunk el továbbá, ha az asynchron gerjesztőgépet a hálózatból tápláljuk és a főgép tengelyéről hajtjuk meg. A 2.. 3. és 4. ábrákban a találmány tár- 60 gyát képező berendezés egy oly kiviteli alakját tűntettük fel, amelynél a kollekto­ros hátsógép a főgéppel mechanikailag nincs összekötve. Mind a három ábrában az (a, b, c, d, e, t és n) betűk jelentése 65 ugyanaz, mint az 1. ábrában volt. A 2. ábra szerinti kivitelnél a (b) hátsó­gép statora két tekercseléssel bír; a (k"> kompenzációs tekercseléssel, amely a ro­tormezőt kompenzálja é az (1) mezőteker- 70 cseléssel, amelynek (c) a nullpontja. E mezőgerjesztőtekercsclósbe az áramot az (f) indukciós gép sekundar oldaláról ve­zetjük. Ezen (f) indukciós gép a főgép tengelyével mechanikailag van kapcsolva 75 és primáráramát a hálózatból nyeri. Ennél a kiviteli alaknál a (a) fordulat­számát a (t) lépcsős transformátoron esz-

Next

/
Thumbnails
Contents