83273. lajstromszámú szabadalom • Tizedes mérleg

Megjelent 1934. évi julius hó 2-án. MAGYAR KIRÁIYt X^M® SZABADALMI BIRŐSJte SZABADALMI LEÍRÁS 83273. SZÁM. — Vll/f. OSZTÁLY. Tizedes mérleg. Szabó Samu takaréktűzhely és lakatosáru-g'yár r. t. Győr. A bejelentés napja 1921. évi január hó 28-ika. A jelen találmány a tizedes mérlegek közismert szerkezetén azt célozza, hogy a mérleg ékcsuklói használaton kívüli álla­potában tehermentesítve legyenek. Ezen j célt azáltal érjük el, hogy a mérleg hasz­nálaton kívülhelyezése alkalmával tör­tént lezárása által az összes ékcsuklókat a fészkeikből önműködően kiemeljük és a mérleghidat, valamint a mérlegrudat az 10 alapkerethez rögzítjük. Az 1. ábra az újítással felszerelt mérleget lezárt állapotban, a 2. ábra használatra kész állapotban mu­tatja, míg a 15 3. ábra a záróemeltyűt és vele kapcso­latos mérlegrudat tünteti fel keresztmet­szetben. A tizedes mérleg lezárása ismert módon egy záróemeltyűnek a mérlegkar alatt 20 való felbillentése által történik. A záróemeltyű a rajzon (8)-al van je­lölve. Amidőn ezt a (8) záróemeltyűt fekvő helyzetéből (2. ábra) kiemeljük és kb. negyedkörívben az 1. ábrán látható 25 helyzetbe fordítjuk, a reá forgathatóan ágyazott (7) görgő vagy bütyök a felette elhelyezett (1) mérlegrudat és egyúttal a pl. a (3) szegecs segítségével kimereví­tett két részből (3. ábra) álló és a (4) csap 30 körül forgathatóan az (1) mérlegrúdra ágyazott (2) lengő kart is megemeli. Mi­után a (7) görgő a (2) lengő kart maga­sabbra emeli, mint az (1) mérlegrudat, a (13) súlytányér függesztő éke fészkéből 35 kiemelkedik. A (2) lengő kar két része fent egy-egy nyúlvánnyal bír, melv az (5) mérleg­nyelvre erősített (6) pofába ütközik és ez-40 által a mérésnél az (1) mérlegrúd lengé­sének határt szab A mérleg zárásakor azonban a (2) lengőkar túlemelése folytán e nyúlványok a (6) ütközőt kikerülik és lehetővé teszik az (1) mérlegrúd nagyobb lengését és feltámasztását. A mérleg zá- 45 rásakor az (1) mérlegrúd rövidebb karja lefelé hajlik, leereszti a (12) függesztőt, mely süllyedése közben a mérlegoszlopra erősített (11) ütközőre támaszkodik; en­nek folytán a (14) csuklóéit fészkét el- 50 hagyja. A (16) függesztőrúd a (12) függesztővel együtt szintén lefelé halad és a vele kap­csolatos (27) hídvillát mélyebbre ereszti, mely eközben egyrészt a mérleg (29) alap- 55 iához erősített (26) támasztékra fekszik fel, másrészt az ugyancsak a (29) mérleg­alaphoz erősített (31) kapocsban akad fenn. Ennek folytán a (20) esuklóék fész­két elhagyja, a (16) függesztőrúd alsó 60 része pedig a (27) hídvillára támaszkodik, ezáltal a (18) esuklóék fészkét elhagyja, a (16) függesztőrúd felső részére pedig az (1) mérlegrúd rövidebb karjának vége támaszkodik fel, miáltal a (15) esuklóék 65 szintén elhagyja fészkét. Az (1) mérlegrúd végének megtámasz­tása folytán a (8) záróemeltyű annyira emeli az (1) mérlegrúd külső végét, hogy a rajta elhelyezel! esuklóék elhagyja fész- 70 két és a mérlegrúdhoz csatlakozó (9) ka­pocs a mérlegoszlophoz erősített (10) csap­hoz szorul. A (27) hí cl villa leeresztése alkalmával a reá a (12) tengely körül forgathatóan sze- 75 relt (22) kétkarú emeltyű szintén süllyed és ennek felső, kapocsszerűen kiképezett karja a (28) mérleghídra, ill. hídvillára erősített (23) csapra nyomást gyakorol,

Next

/
Thumbnails
Contents