83247. lajstromszámú szabadalom • Készülék berakásoknak vasalásközben való rögzítésére

Megjelent 1934. évi . július li ó 2-án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83247. SZÁM. — XYIII/a. OSZTÁLY. Készülék berakásoknak vasalásközben való rögzítésére. Kretschmer Edmund szerelő Reichenau. A bejelentés napja 1922. évi szeptember hó 6-ika. Jelen találmány tárgya készülék bera­kásoknak vasalás közben való rögzítésére, mely főképen a berakott szoknyáknak va­salását könnyíti meg. S A- rajzon 1. ábra a vasalódeszka keresztmetszetét mutatja ráhelyezett munkadarabbal és rögzítő készülékkel; míg 2. és 3. ábrák részletnek kétféle kiviteli 10 alakját mutatják. A (d) vasalódeszkára ráhelyezzük a va­salandó (E) szoknyát, vagy egyéb ruhada­rabot és azon elkészítjük a berakásokat. Hogy ezen berakások vasalás közben hely-15 zetüket ne változtassák és így a vasalást gyorsan és könnyen végezhessük, arra szolgál a jelen találmány szerinti készü­lék, mely lényegében a berakások fölé ke­resztirányban ráfeszíthető (a) sínből áll. 20 Ezen sínnek rögzítésére a (d) vasalódeszka hosszszéleire átellenesen egy-egy (c) fog­lalatot erősítünk, melyhez egy-egy (b) rugó segélyével kapcsoljuk hozzá az (a) sínt. A 2. ábra szerinti kiviteli alaknál a 25 (c) foglalat egyszerű U-alakban meghaj­lított pánt, melynek feszes helyzetét a vasalódeszkán a pánt alsó szárához erősí­tett (e) lemezrugó biztosítja, A 3. ábra szerinti kiviteli alaknál a (c) foglalat men-30 tén, külön (f) szorítópofa van vezetve, melyet (h) rugó szorít fölfelé, míg ezen (f) pofa (g) orsónál fogva húzható vissza (h) rugó ellenében a (c) foglalatnak ké­nyelmes fel- és leszerelése céljából. A vasalandó ruhadarabot a (d) vasaló- 35 deszkára helyezzük, annak átellenes szé­lein alkalmazzuk a (c) foglalatokat és a berakások elkészítése után azokat a (c) foglalatok közé (b) rugók közbeiktatásával befogott, a sínek útján rögzítjük. 40 Szabadalmi igények: 1. Készülék berakásoknak vasalás közben való rögzítésére, jellemezve a (d) va­salódeszka hosiszszélein átellenesen 45 oldhatóan megerősített (c) foglalatok, valamint két-két átellenes (e) foglalat közé (b) rugók közbeiktatásával befo­gott (a) sín által, mely az elkészített berakásokat rögzíti és azoknak vasalás 50 közben való eltolódását megakadá­lyozza. 2. Az 1. alatti készülék kiviteli alakja, melynél a (c) foglalat a vasalódeszka szélére rátolható kengyelalakú rugal- 55 mas pántból áll, jellemezve annak alsó szárának belső oldalához erősített (e) lemezrugó által. 3. Az 1. alatti készülék kiviteli alakja, melynél a (c) foglalat kengyelalakú 60 merev pántból áll, jellemezve annak alsó szárához képest fel-alá mozgéko­nyan vezetett és a felső szár felé (h) rugó által szorított (f) szorítópofa áltaL 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents