83242. lajstromszámú szabadalom • Kettős ágy

Megjelent 1934. évi .július lió 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83242. SZÁM. — VIH/c. OSZTÁLY. Kettős ágy. Fehér Ignác bútorkereskedő Eger. A bejelentés napja 1922. évi május hó 1-ike. Kettős ágyaknál gyakran érezhető hát­rány, hogy a két ágy fekvőfelülete (mat­raca) közt a két ágyoldalrész vastagsá­gának megfelelő széles hézag van, mint-5 hogy a matracok az ágykenetekbe he van­nak sülyesztve. Ezért a nagy terjedelmű, az egész fekvőfelületre terjfedő drótmatrac kiemelése is igen nehéz és megerőltető munkával jár. Mindkét hátrányt meg-10 szünteti a jelen találmány tárgya, mely­nél a két ágy oldalrészeinek belső oldalán a drótmatrac felvételére szolgáló kereszt­deszkáikat alátámasztó hosszlécek oly ma­gasan vannak elrendezve, hogy az ezekre 15 fektetett említett keresztdeszkák, felső szélükkel, az összeérő ágyoldalrészek felső szélével egy magasságba jutnak, tehát a megfelelően szélesebb drótnnatraeck min­den hézag fennmaradása nélkül 'közvetle-20 nül egymás mellé helyezhetők. Hogy ek­kor a drótmatracok az ágyak másik (külső) oldalrészén oldalra el ne tolódhassanak, ezek a külső ágyoldalrészek kissé maga­sabbra nyúlnak fel, mint a belsők, úgy 25 hogy itt a drótmatracoknak megaklasztó­félületekül szolgálhatnak. Ezáltal a drót­matracok oly magasra jutnak az ágyak­ban, hogy belőlük könnyen kiemelhetők. Azonkívül az ágyak alatt olyan magas 30 üregek képződnek, hogy az ágyak ott ki­húzható fiókokkal szerelhetők fel, melyek különböző tárgyak;, pl. laposra összecsa­pott tartalék hu torda rabok, ágy neműek stb. megőrzésére használhatók: feli. A drót-35 matracok, a szőrmatracoknál ismert mó­don, három, keresztben megosztott darab­ból is készíthetők, ami kiemelésüket még jobban megkönnyíti. A találmány tárgyának egy foganatosí­tási példája a mellékelt rajzon van bemu- 40 tatva, melyen az 1. ábra az egyik ágy külső oldalnézete, részben hosszmetszete, a 2. ábra a két ágy (kettős ágy) felülnézete három-három darabból álló drótmatrac 45 egy-egy darabjával é® a 3. ábra a két ágy függélyes keresztmet­szete. Mint a 3. ábrán látható, a két ágy (1, 1) függélyes oldalrészein, belül a (2, 2) drót- 50 matracok felvételére szolgáló (3, 3) ke­resztdeszkákat alátámasztó (4, 4) hossz­lécek oly magasan vannak megerősítve, hogy a reájuk fektetett (3, 3) keresztdesz­kák felső felülete egy magasságban van a 55 két ágy összeérő (belső) (1) függélyes ol­dalrészéneik felső felületével. Ezáltal a két megfelelő széles (2) drótmatrac egyrészt minden hézag nélkül helyezhető egymás mellé, másrészt oly magasan nyúlik ki a g0 két ágynak a belsőnél kissé magasabbra felnyúló külső (1) függélyes oldalrészéből, hegy azokból nagyobb nehézség nélkül ki­emelhető. Az ágyak alatt ezáltal létrejött magas üregekben egy-egy, a külső (1) ol- 65 dalrészek alkalmas hosszú kivágásában és a belső ós külső ágyoldalrészekre erősí­tett (5, 5) vezetékekben ki- és betolható, a rajzolt kivitelnél egy-egy (6) keretből és erre erősített, lefelé nyúló (7) lapos vasak- 7Q ból képezett kosárból álló fiók van elren­dezve, mely tetszőleges háztartási tárgyak, tartalékbutordarabok, ágyneműek stb. meg­őrzésére szolgálhat. Hosszabb ilyen fiókok alkalmazása esetén a külső (1) ágyoldalré- 75 szeket, a hosszú kivágás folytán bekövet­kezett gyöngülések ellensúlyozására, be­lül reájuk erősített vassínekkel lehet me­revíteni.

Next

/
Thumbnails
Contents