83215. lajstromszámú szabadalom • Hamutartály pormentes töltőberendezéssel

Megjelent 1934. évi julius hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83215. SZÁM. — XVIIT/íi. OSZTÁLY. Hamutartány pormentes töltőberendezéssel. Klaus Walther fonoda tulajdonos Pleisse/m. Neukirchen. A bejelentés napja 1921. évi november hó 13-ika. Németországi elsőbbsége 1£21. évi február hó 5-ike, Jelen találmány célja, hogy valamely lakás különböző szobáiból a kályhák harmiszekrényének tartalmát ezen szek­rények kiürítése alkalmával a kellemetlen 5 porképződés nélkül lehessen a találmány tárgyát képező tartányban összegyűjteni, mire a teljes hamumennyiséget az ud­varra szállítjuk, hogy ott a gyüjtőszek­rénybe vagy a hamugödörbe ürítsük. 10 Miután a kályhák hamuszekrényeit a helyszínen, azaz magában á szobában minden aggály nélkül önthetjük a tar­tányba, az egyes szekrények elvitelét és ezzel a hamu szétszórását, a padlónak és 15 szőnyegeknek még izzó részek által való tönkretételét és a kezeknek elégetés ál­tali megsértését elkerüljük. Ismeretesek ugyan már oly berendezé­sek, melyek a hamuszekrények pormen-20 tes kiürítését a tartányba ez utóbbi száj­nyílása felett ágyazott billenőláda elren­dezése által teszik lehetővé. A jelen ta­lálmány értelmében a billenőláda a hamuszekrény tartására szolgáló elemek-25 kel van ellátva és az egyik véghelyzeté­ben, a nyitási helyzetben a hamuszek­rényt veszi fel, hogy ez utóbbi a billenő láda átlengetésénél a tartányba kiürít­tessék és hogy emellett a második vég-30 helyzetbe, — a záróhelyzetbe való átmenet által a tartányt elzárja. Kitűnt, hogy a billenőláda elégséges gyors átlengetésé­nél tökéletesen tömítő zárás nélkül is (azonban ilyen zárás is megvalósítható) 35 észlelhető porzás nem áll be. A hamunak nyilvánvalóan a hamuszekrénynek a tel­jes átforgatásig fokozódó hajtásáig az el­zárás beállta előtt nem áll elég idő ren­delkezésére, hogy porzás közben perme­tezzen le; az elzárás a porzást minden- 40 esetre megelőzi. És ha a hézagok feltét­len elzárásának hiánya dacára a zárt ál­lapotban észlelhető pormennyiségek ki nem hatolnak, ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a billenőládának foganatosítására 45 kiválasztott, kétkarú emeltyű gyanánt való elrendezésénél a hamuport kiűző légtúlnyomás keletkezése ellen úgy fejt­hetünk ki. ellenhatást, hogy a billenőláda átlengetésénél a láda egyik emeltyű- 50 karja vagy szárnya a tartány légterén való gyors átlengetésénél a (még por­mentes) légtartalom egy részét kiűzi, te­hát a későbbi sűrítést kiegyenlítő légrit­kítást idéz elő. Azonban (mint már emlí- 55 tettük) a hézagok gyakorlatilag tökéle­tes elzárása is elérhető. Az egyik hamu­szekrénynek kiürítése után természete­sen nem szabad a billenőládát azonnal újból visszalengetni, hanem várni kell. 60 amíg a hamupor a tartányban leülepe­dett, ami bizonyos időt vesz igénybe; ez azonban nem hátrány, mert közben a kályhát megtölthetjük. A csatolt rajzon két foganatosítási alak 65 van feltüntetve haránt-, illetve hossz­irányban billenthető ládával. A billenő­láda mindkettőnél a már említett módon kétkarú, a sfúlyolosatás szempontjából célszerűen egyenlőtlen karú emeltyű gya- 70 nánt a láda alapfelülctén belül fekvő billcnőtengely körül lengethető. A rajz oly részletekre, mint a magától értető­dően alkalmazandó tartófogantyúkra, az esetleg alkalmazandó tömítésekre (az- 75 besztkéregpapír), a padlóval szembeni hőszigetelésre nem terjed ki. Az 1. ábra a tartány függőleges metszetét

Next

/
Thumbnails
Contents